INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAktualności

AKTUALNOŚCI


Informacja z dnia 9.06.2017r.

Informacja o seminarium naukowym w IOIZ WCY WAT w dnia 8.06.2017 r

W dniu 8 czerwca 2017 roku w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Organizacji i Zarządzania odbyło się seminarium, na którym pracownicy naukowo-dydaktyczni z Akademii Marynarki Wojennej zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe. Seminarium było podsumowaniem stażu naukowego realizowanego w IOiZ przez pracowników AMW w dniach od 29 maja do 09 czerwca 2017 roku pod opieką naukową dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT.

Pierwsze wystąpienie zaprezentował kmdr por. dr Artur Cywiński. Przedstawił dane na temat swoich osiągnięć zawodowych i dorobku naukowego, a także zadań realizowanych przez Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Druga część Jego wystąpienia poświęcona została zagadnieniu procedur bezpieczeństwa i przeciwdziałania użyciu improwizowanych urządzeń wybuchowych w miejscach infrastruktury krytycznej.

image-1 image-1


Dalsza część artykułu>>

Drugie wystąpienie przedstawił kmdr por. dr Mirosław Chmieliński. Pierwsza część prezentacji poświęcona została osiągnięciom zawodowym i dorobkowi naukowemu prelegenta. W drugiej części natomiast zaprezentowane zostały procedury bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych oraz sprzętu wojskowego.

Po wystąpieniach uczestnicy seminarium dyskutowali i kierowali wiele pytań do prelegentów. Głosy w dyskusji wskazywały m.in. na potrzebę szerszego wykorzystania w procesie kształcenia w zakresie nauk o bezpieczeństwie wiedzy pracowników Wydziału Cybernetyki WAT z obszaru informatyki i badań operacyjnych. Jest to zbieżne z zatwierdzonymi programami kształcenia w WAT i wzorcami organizacyjno-dydaktycznymi w AMW. Na zakończenie seminarium, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Bogusław Jagusiak, prof. WAT - wręczył prelegentom certyfikaty wydane przez dyrektora IOiZ prof. dr. hab. inż. Piotr Zaskórskiego oraz odznaki Wojskowej Akademii Technicznej.


Informacja z dnia 20.04.2017r.

II-GIE WARSZTATY nt . NEGOCJACJE DYPLOMATYCZNE W DZIEDZINIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE W INSTYTUCIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁU CYBERNETYKI WAT

W dniach 30 marca i 06 kwietnia 2017 r. w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT odbyły się po raz drugi warsztaty nt. negocjacji dyplomatycznych. Warsztaty poprowadzili Ambasador Zdzisław Rapacki, który z ramienia Polski przewodniczył Konferencji Rozbrojeniowej w 2006 r. oraz wielokrotnie przewodniczył polskiej delegacji do I Komitetu ZONZ na forum którego m. in. była przyjmowana rezolucja w sprawie implementacji konwencji o zakazie broni chemicznej autorstwa Polski, płk dr inż. Marek Zadrożny st. doradca wojskowy w Misji RP w Genewie oraz Grzegorz Marek Poznański ekspert ds. rozbrojenia w Misji RP w Genewie. Celem specjalistycznego kształcenia było zapewnienie doktorantom studiów w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz studentom studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe partycypacyjnego poznania podstawowych form negocjacji międzynarodowych występujących w systemie dyplomacji multilateralnej podczas konferencji międzynarodowych i zarazem stosowanych na tym forum technik oraz instrumentów negocjacyjnych.

image-1 image-1 image-1

image-1 image-1 image-1

image-1 image-1


Dalsza część artykułu>>

Warsztaty pierwszego dnia otworzyli Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Profesor dr hab. inż. Piotr Zaskórski oraz kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Bogusław Jagusiak prof. WAT. Otwierając warsztaty Prof. Zaskórski podkreślił potrzebę systemowego ujęcia problemu negocjacji z możliwością eksponowania atrybutów determinujących skuteczność realnego systemu negocjacji. Sformułował również hipotezę warsztatów wyrażającą się stwierdzeniem, że: system negocjacji może być skutecznym narzędziem ograniczającym realizację zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Cel warsztatów oraz sylwetki gości przedstawiła dr Joanna Antczak. Pierwszego dnia warsztatów prowadzący przeprowadzili serię wykładów, które przybliżyły doktorantom i studentom, technikę oraz praktykę negocjacji na forach wielostronnych, specyfikę rokowań rozbrojeniowych oraz problematykę broni chemicznej. Doktorantom i studentom przydzielono role koordynatorów grup oraz państw do reprezentowania ich interesów w dalszej części warsztatów. W drugim dniu ci sami uczestnicy brali udział w konsultacjach (formalnych i nieformalnych), debatach oraz posiedzeniu Pierwszego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego NZ w. s. przyjęcia rezolucji o wykonaniu konwencji o zakazie broni chemicznej. Konsultacje prowadziła delegacja Polski, która była autorem projektu rezolucji. Największą aktywność wykazali reprezentanci: Stanów Zjednoczonych, Pakistanu, Chin, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Rumuni, Syrii i Kanady. Uczestnicy warsztatów wyrazili swoją opinię wypełniając anonimowe ankiety nt. tematyki, form i metod dydaktycznych i przeprowadzenia zajęć. Analiza zgłoszonych opinii oraz uwag wykazała trafność doboru tematu warsztatów. Uczestnicy podkreślili wysoką jakość zajęć, która zagwarantowana była dzięki posiadaniu wysokich kompetencji specjalistycznych przez prowadzących. Uczestnikom warsztatów zostały wręczone okolicznościowe certyfikaty, poświadczające ich udział. Na zakończenie warsztatów Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Profesor dr hab. inż. Piotr Zaskórski wręczył Ambasadorowi dr Zdzisławowi Rapackiemu, płk dr inż. Markowi Zadrożnemu i Grzegorzowi Poznańskiemu pisemne podziękowania za przeprowadzenie zajęć. W podsumowaniu warsztatów prof. Zaskórski podkreślił, że założone cele zostały wypełnione a sposób prowadzenia zajęć potwierdzał systemowe uporządkowanie celów i przedmiotu warsztatów z sugestią kontynuowania tej formy zajęć dydaktycznych.

Joanna Antczak


Informacja z dnia 10.03.2017r.

Warsztaty negocjacyjne organizowane dla doktorantów i studentów pierwszego roku II stopnia

W dniach 30 marca i 06 kwietnia 2017 r. w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki odbędą się po raz drugi warsztaty negocjacyjne organizowane dla doktorantów i studentów pierwszego roku II stopnia. Warsztaty będą symulacją negocjacji wielostronnych, prowadzonych na forach rozbrojeniowych w systemie Narodów Zjednoczonych.

Pierwszego dnia uczestnikom zostanie przekazana wiedza nt. technik, organizacji oraz przedmiotu wielostronnych rokowań rozbrojeniowych, a także przedstawiony scenariusz i przydzielone role w praktycznej części warsztatów. Drugiego dnia uczestnicy wcielą się w role delegacji państw i będą mieli za zadanie wynegocjować tekst rezolucji I Komitetu Zgromadzenia Ogólnego NZ, a następnie podjąć działanie (głosowanie, przyjęcie lub odrzucenie projektu). Warsztaty poprowadzą: ambasador dr Zdzisław Rapacki, Grzegorz Poznański, płk dr inż. Marek Zadrożny, dr Joanna Antczak oraz doktoranci mgr Małgorzata Rejman-Karolewska, mgr Iga Leszczyńska, mgr Karolina Jaworska mgr inż. Łukasz Lepionka, mgr Michał Rudnicki, ppor. rez. mgr Albert Karolewski i mgr Karol Kwietniewski

HARMONOGRAM

Więcej informacji o warsztatach jest na stronie: https://watwarsztaty.wordpress.com/

 


Jubileusz 70-lecia prof. dr. hab. inż. Piotra Zaskórskiego

Prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski obchodzi dziś Jubileusz 70-lecia. Urodził się 15 czerwca 1946 roku w Grodzisku. W 1964 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy i rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej, początkowo na Wydziale Elektrotechnicznym, a następnie - po reorganizacji – na Wydziale Cybernetyki. Studia te ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1970 roku, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera wojskowych zastosowań cybernetyki.

Po ukończeniu studiów jako podporucznik WP został skierowany do Ośrodka Przetwarzania Informacji Pomorskiego Okręgu Wojskowego, początkowo na stanowisko programisty a następnie projektanta systemów informatycznych. Właśnie w Bydgoszczy, w typowej wojskowej strukturze - rozpoczęła się droga naukowa Profesora. Początkowo były to prace koncepcyjno-projektowe, ale w jednym z projektów zmodyfikował algorytm Balazsa i zastosował go do wyznaczania optymalnego rozwiązania dużych zagadnień programowania liniowego, składających się  z dużej liczby zmiennych,  z uwzględnieniem wielu kryteriów w przestrzeni binarnej. Prace te dały początek badaniom zwieńczonym obroną rozprawy doktorskiej w 1976 roku nt. „Modelowanie wzorców żywienia z wykorzystaniem elektronicznej techniki obliczeniowej oraz badanie ich przydatności” i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Ważny przy tym dla systemu obronnego był fakt, iż zmodyfikowany algorytm znalazł szersze zastosowanie poza logistyką również w ówczesnym systemie kontroli przestrzeni powietrznej kraju. Po obronie rozprawy został wyznaczony na stanowisko szefa Wydziału Projektowania w Zespole Informatyki Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

Dalsza część artykułu>>

 

W latach 1977- 1979 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Automatyzacji Systemów Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W tym czasie i w kolejnych latach w strukturach już Wojskowego Instytutu Informatyki brał udział między innymi w pracach nad systemami informatycznymi dowodzenia i zarządzania w SZ RP. Od 1987 do 1989 roku Jubilat pracuje na stanowisku zastępcy do spraw naukowych komendanta Filii nr 2 Wojskowego Instytutu Informatyki. Inicjuje wtedy prace nad systemami wspomagania projektowania i kieruje między innymi procesem rozpakowania oraz adaptacji pakietu komputerowego wspomagania projektowania PSL/PSA do projektowania złożonego, wieloszczeblowego systemu wsparcia dowodzenia dla szczebla strategicznego i operacyjnego w obszarze zabezpieczenia technicznego oraz kwatermistrzowskiego Wojska Polskiego.     

W latach 1989–1990 został skierowany do zespołu badawczo-studyjnego ds. restrukturyzacji i integracji logistyki wojskowej, w zakresie dostaw oraz zaopatrywania SZ RP a potem eksploatacji techniki wojskowej. Dzisiejszy Jubilat  bezpośrednio kierował zespołem, który opracował koncepcję informatyzacji zintegrowanych organizacyjnie i funkcjonalnie obszarów. Koncepcja ta już w latach 90-tych była  sukcesywnie wdrażana w kilkudziesięciu składnicach materiałowych WP. Po zakończeniu prac w zespole Jubilat został skierowany do Sztabu Służb Technicznych MON, gdzie jako główny specjalista koordynował realizację koncepcji kompleksowego wdrażania systemów komputerowego wspomagania kierowania zabezpieczeniem technicznym a także przygotował założenia organizacyjno-funkcjonalne do produkcji polskiego zestawu Ruchomego Punktu Obliczeniowego (RPO) dla potrzeb dowodzenia.     Od 1992 do 1996 roku Profesor Piotr Zaskórski pełni funkcję szefa Oddziału Informatyki i Łączności w Sztabie Logistyki Sztabu Generalnego WP. Wówczas właśnie następuje wdrożenie wykonanych wcześniej projektów dotyczących informatycznych, zintegrowanych systemów kierowania zaopatrywaniem i innymi elementami logistycznymi WP. Znaczący był również udział Profesora w opracowaniu założeń i koncepcji zintegrowanych systemów dowodzenia SZ RP m.in. „ KOLORADO” i „ SZAFRAN – ZT” a potem „ZŁOCIEŃ”.     

W 1996 roku  Jubilat obejmuje funkcję komendanta Centrum Informatyki Sztabu Generalnego WP. Była to wówczas centralna, resortowa jednostka badawczo-projektowa oraz eksploatacyjno-wdrożeniowa w obszarze informatyki wojskowej. Kierowanie taką instytucją w okresie intensywnych zmian w systemie obronnym państwa wymagało wielkiego wysiłku. W tym okresie Profesor Piotr Zaskórski stanął na czele ponad 100 osobowego, interdyscyplinarnego zespołu projektowo-wdrożeniowego, powołanego do realizacji systemu wspomagania dowodzenia dla szczebli strategiczno-operacyjnych pk. „KOLORADO MP”. System ten został zaprojektowany, zweryfikowany i pozytywnie oceniony nie tylko przez polskie środowisko naukowe oraz praktyków. Projekt uzyskał także rekomendacje przedstawicieli NATO.     W 2000 roku Jubilat objął funkcję Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, gdzie sprawował nadzór nad realizacją kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych w obszarze innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych dla potrzeb obronności. Mimo poważnych obowiązków służbowych Profesor nie zaprzestał działalności naukowo – badawczej. W 2002 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej pt.: „Procesy dowodzenia wojskami lądowymi w środowisku zautomatyzowanych systemów dowodzenia”. Po wysokiej ocenie rozprawy oraz dorobku naukowego proces zakończył pomyślnym kolokwium i uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego nauk wojskowych.     

 Kariera Profesora Piotra Zaskórskiego nie jest typową karierą akademicką. Oprócz krótkiego okresu pracy w latach 1977-1979 w strukturach WAT – dopiero w 1997 roku podejmuje pracę dydaktyczną w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od 2003 roku działalność tę intensyfikuje podejmując pracę nauczyciela akademickiego w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT oraz w Wyższej Warszawskiej Szkole Informatyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Z pewnością sprzyjał temu fakt przejścia Kandydata na wojskową emeryturę, co uzewnętrznia się także zdynamizowaniem Jego działalności naukowej i dydaktycznej.     

Jako nauczyciel akademicki Profesor prowadzi badania w dziedzinie zarządzania i bezpieczeństwa oraz obronności rozszerzając obszar zainteresowań do problemów związanych z zarządzaniem zasobami informacyjnymi oraz projektami a także systemami dowodzenia.   Prowadził i prowadzi oraz profiluje przedmioty związane z Jego działalnością poznawczą. Obok problemów związanych z zagadnieniami zarządzania projektami i procesami zajmuje się również obszarem „Zarządzania procesami w sytuacjach kryzysowych” oraz „Ewaluacją systemów reagowania kryzysowego”. Dodać należy, iż w latach 2002- 2003 podjął także praktyczną działalność w Krajowym Centrum Reagowania Kryzysowego i Ratownictwa na stanowisku głównego specjalisty w dziedzinie systemów kierowania i dowodzenia.  Niezwykle aktywna jest działalność publicystyczna Jubilata. Ogółem w jego dorobku znajduje się ponad czterysta opracowań i publikacji naukowych. Z tej liczby większość należy zaliczyć do oryginalnych prac twórczych. Wśród szczególnie przydatnych są liczne elektroniczne podręczniki i skrypty oraz prace nieprzeznaczone do publicznego rozpowszechniania. W grupie oryginalnych prac twórczych na szczególną uwagę zasługują liczne monografie autorskie oraz opracowania monograficzne wykonane pod naukową redakcją Profesora a także monografie, w których jest On autorem ważnych, profilujących całość - rozdziałów.  Można zauważyć, iż dorobek ten w sensie ilościowym i jakościowym jest bardzo bogaty. W grupie projektów badawczych do ważnych efektów poznawczo-koncepcyjnych można zaliczyć wyniki takich prac, jak:1) Praca naukowo – badawcza pt.: Model zintegrowanego systemu informatycznego planowania obronnego SZ RP, wyd. Zegrze 2005.2) Projekt badawczy pt.: Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli, wyd. Warszawa 2011.3) Projekt badawczy pt.  Problemy zarządzania, aspekty ekonomiczne i humanistyczne w kontekście bezpieczeństwa narodowego, wyd. Warszawa 2014.     

W grupie opracowań monograficznych za najważniejsze należy uznać opracowania:1) Monografia pt.: Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, wyd. WAT, Warszawa 2005.2) Monografia pod red. naukową  P. Zaskórskiego pt.: Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, wyd. WAT, Warszawa 2011.3) Monografia pt.: Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, wyd. WAT, Warszawa 2012.4) Monografia współautorska profilowana przez Jubilata pt.: Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym, wyd. WAT, Warszawa 2013 ze zmianami w 2015.     

Należy zauważyć, iż Jubilat podejmuje ambitne próby systematycznych badań nad unowocześnieniem systemów dowodzenia oraz nad wdrażaniem nowoczesnych technik informatycznych w procesach zarządzania, w tym przede wszystkim zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach zhierarchizowanych. Niewątpliwie znaczący wkład do nauk o obronności i bezpieczeństwie wnoszą prace związane z modelami zarządzania organizacjami w warunkach zagrożeń obejmującymi także informacyjną ciągłość działania oraz przeciwdziałania asymetrii informacyjnej. Prace Profesora są logicznym ciągiem, bazującym na rzetelnych badaniach, o czym może świadczyć fakt, iż większość prac badawczych znalazła zastosowanie w praktyce. Do ważniejszych praktycznie użytecznych osiągnięć Profesora można zaliczyć:-  Kierowanie i nadzorowanie wdrożeń ponad 100 projektów badawczo-rozwojowych z obszaru techniki wojskowej,-  Wdrożenie 17 projektów  informatycznych z różnych obszarów działalności ewidencyjno-planistycznej,-   Nadzór merytoryczny  procesów wdrożeniowo-produkcyjnych w obszarze działalności wojskowych instytutów i przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych (38 podmiotów gospodarczych).-   Opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu zintegrowanego zaopatrywania dużych organizacji hierarchicznych (pion logistyki WP),-   Opracowanie projektu koncepcyjnego i wdrożenie projektu technologicznego systemów planistyczno- decyzyjnych  w obszarze  złożonych systemów działania,-   Opracowanie modelu systemu komputerowego wspomagania kierowania eksploatacją techniki,-   Opracowanie modelu i wdrożenie technologii wielopoziomowego systemu podejmowania decyzji i wspomagania dowodzenia,-    Opracowanie koncepcji organizacji i informatyzacji  systemu reagowania kryzysowego MON.    

 W całokształcie osiągnięć naukowych należy podkreślić systematyczne uczestnictwo Jubilata w konferencjach i sympozjach naukowych. Był wielokrotnie organizatorem lub współorganizatorem takich konferencji, w tym także konferencji międzynarodowych. W procesie dydaktycznym Profesor systematycznie uczestniczy w kształceniu młodych kadr naukowych. Dotychczas wypromował dwóch doktorów, kilkudziesięciu magistrów oraz ponad stu inżynierów i licencjatów. Opiekuje się aktualnie 5 doktorantami. Potrafi skupiać wokół siebie młodych adeptów nauki i skutecznie się nimi opiekować.     

Droga naukowa Jubilata nie jest obrazem typowej kariery akademickiej. Profesor bazuje na dużym doświadczeniu organizacyjnym i projektowo-wdrożeniowym, w różnych obszarach działalności wojska i gospodarki narodowej, co jest poparte złożonymi badaniami na rzecz systemów obronnych w sytuacji jednoczesnego kierowania dużymi organizacjami badawczo- rozwojowymi. To trudna droga rozwoju, w której Jubilat cechował się umiejętnością współdziałania i ambicją oraz systematyczną, bardzo trudną pracą nad sobą, a nade wszystko wielkim poświęceniem oraz ciągłym poszukiwaniem, niepokojem poznawczym i pomysłowością popartą pracowitością i wszechstronną wiedzą.W sierpniu 2012 roku  w ramach uznania za: „ (…) opracowanie i wdrożenie w resorcie obrony narodowej nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych wspomaganych komputerowo w dowodzeniu i zarządzaniu”  został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej wpisem doHonorowej Księgi Wojska Polskiego. W kwietniu 2014 roku Prezydent RP wręczył Mu nominację profesorską. Jest odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, a w tym Krzyżem Oficerskim oraz Kawalerskim OOP.Z dużym uznaniem należy odnieść się do tych osiągnięć, dostrzegając talent projektowy, naukowy i dydaktyczny oraz organizacyjny Jubilata.Gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślnościW imieniu Całej Społeczności Wydziału Cybernetyki           

Dziekan

Prof. dr hab. inż. Jerzy Gawinecki

Warszawa 15 czerwca 2016 roku

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013