INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAkredytacja

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

Zakładu Inżynierii Zarządzania

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

 1. Rozdział: Zaskórski P., Wirtualizacja systemów dowodzenia i zarządzania w książce "Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania" pod red.: Tomasza MAJEWSKIEGO Marzeny PIOTROWSKIEJ-TYBULL Stanisława SIRKO, 978-83-8019-583-7, s. 71-86. Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN/ISSN: Toruń 2016,  100% (3 pkt. MNiSW).
 2. Rozdział: Zaskórski P., Informacyjna ciągłość działania determinantą bezpieczeństwa organizacji w monografii: „Niebezpieczny świat. Systemy, informacja, bezpieczeństwo. Warszawa 2015978-83-7523-427-5. S. 446-456. Wyd. AON, Warszawa 2015. 100% (4 pkt. MNiSW).
 3. Rozdział: Zaskórski P., Pałka D., Modelowanie procesów w aspekcie ciągłości działania i bezpieczeństwa usług w monografii: Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu. Tom III. 978-83-64590-27-6. S. 41-52. Wydawnictwo: Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2015. 50% (4 pkt. MNiSW).
 4. Rozdział: Woźniak J., Zaskórski P., Systemowe aspekty projektowania i doskonalenia organizacji oraz kształtowania jej bezpieczeństwa w monografii: Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych. 978-83-7938-052-7. S. 99-154, Wyd. WAT, Warszawa 2015. 50% (4 pkt. MNiSW).
 5. Rozdział: Woźniak J., Zaskórski P.,  Technologie teleinformatyczne w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji w monografii: Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych. 978-83-7938-052-7. S. 277-320. Wyd. WAT, Warszawa 2015. 50% (4 pkt. MNiSW).
 6. Rozdział: Szwarc K., Zaskórski P.: Ciągłość działania systemów zapewniania bezpieczeństwa w monografii: Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski. 978-83-7938-098-5, s. 47-69. Wyd. WAT, Warszawa 2015. 50% (4 pkt. MNiSW).
 7. Rozdział: Zaskórski P.,  Systemy informatyczne zarządzania jako środowisko projektowania i doskonalenia organizacji  w monografii: Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych. 978-83-7938-052-7. S. 183-224. Wyd. WAT, Warszawa 2015. 100% (4 pkt. MNiSW).
 8. Rozdział: Zaskórski P.,  Modele projektowania i doskonalenia organizacji  w monografii: Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych. 978-83-7938-052-7. S. 13-50. Wyd. WAT, Warszawa 2015. 100% (4 pkt. MNiSW).
 9. Rozdział: Zaskórski P., Pałka D.: Bezpieczeństwo danych w chmurze obliczeniowej w Tom II monografii: Bezpieczeństwo w Procesach Globalizacji - Dziś i Jutro. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego I Języków Obcych W Katowicach  2013. ISBN 078-83-87296-54-4 ; s. 16/50%.
 10. Rozdział: Zaskórski P., Systemy klasy BI platformą współczesnych organizacji. W monografii: Współczesne Zarządzanie: Różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania. Wyd. WAT 2013. ISBN 978-83-62954-91-9; s. 15/100%
 11. Rozdział: Siemek T., Zaskórski P., Meta-metodyka zarządzania projektem jako odpowiedź na złożone i zmienne środowisko projektowania. W monografii: Współczesne Zarządzanie: Różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania. Wyd. WAT 2013. ISBN 978-83-62954-91-9; s. 16/50%
 12. Rozdział: CRM warunkiem skutecznego biznesu w monografii: Współczesne Zarządzanie: Różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania. Wyd. WAT 2013.  ISBN 978-83-62954-91-9;  s. 14/50%
 13. Rozdział: Cloud computing jako wyzwanie dla administracji publicznej w obszarze reagowania kryzysowego w monografii: Edukacja Dla Bezpieczeństwa.Wyzwania i Zagrożenia w XXI wieku. Cyberprzestrzeń a Bezpieczenstwo Jednostki. Cz. I. Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa. Wydawnictwo; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 2013. ISBN 978-83-61304-71-5; S. 16 /50%
 14. Rozdział: Szwarc K., Zaskórski P.: "Chmura" obliczeniowa jako usługa ograniczająca ryzyko utraty ciągłości działania w monografii : Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne: Zagrożenia i Ochrona Infrastruktury Krytycznej Pod red. Mariana Żubera. Wydawnictwo: Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. ISBN 978-83-63900-41-0, s. 14/ 50%
 15. Rozdział: Zaskórski P.: Współczesna organizacja jako system w systemie i nad systemem w monografii: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Uniwersalność versus różnorodność w teorii i praktyce. pod. red. nauk. : K. Piotrkowski, Z. Wojciechowski. Wyd. WAT. ISBN 978-83-7938-024-4; s. 20/100%
 16. Pod red. W. Gonciarskiego i P. Zaskórskiego: Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku, w tym Rozdział 11: Piotr Zaskórski, Jacek Woźniak, Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bezpieczeństwa organizacji gospodarczej. ISBN 978-83-61486-61-9, Warszawa WAT, Warszawa 2010 s. 261/14(s. 10).
 17. Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej (pod red. W. Gonciarskiego). Piotr Zaskórski, Rozdział III: Istota technologii cyfrowej i Rozdział IV: Inżynieria systemów gospodarki cyfrowej. ISBN: 978-83-61486-79-4, WAT,  Warszawa 2010. s.326/44.
 18. Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania (pod red. W. Gonciarskiego). Piotr Zaskórski, Rozdział II Modele planowania w organizacjach rozproszonych. ISBN 978-83-61486-02-2, WAT,  Warszawa 2008. s.15.
 19. Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku (pod red. K. Piotrkowskiego). Piotr Zaskórski, Rozdział 9: Systemowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach gospodarczych. ISBN 83-89399-23-7, WAT,  Warszawa 2006. s.24.

 

dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski, prof. WAT

 1. 1. W. Miszalski (współaut.) Obszary integracji i potrzeby normalizacyjne w logistyce w aspekcie integracji z NATO i UE, w: S.Doroszewicza  (red.),   Ocena jakości i kodyfikacja wyrobów w ramach dostaw na rynki NATOi UE w świetle regulacji prawnych . SGH, Vizja  Press 2006, str.67-76 .
 2. 2.  W. Miszalski, Engineers in Education ,w: T. Marjoram (red.) ,  Engineering Issues and Challenges for  Development,    UNESCO, Paris 2008, s.158-164.

dr Wiesław Gonciarski

 1. W. Gonciarski, Zarządzanie 2.0 jako radykalna i wielowymiarowa innowacja, w: W.Gonciarski i U. Ornarowicz (red.), Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wyd. WAT, Warszawa 2013.
 2. W. Gonciarski, Management challenges in the digital economy, [w:] Celina Sołek (red.), Management dilemmas in the era of the information technology, Wyd. WAT, Warszawa 2012, s.
 3. W. Gonciarski, Zarządzanie 2.0 – przyczyny powstania i główne założenia, w: Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, red. Z. Dworzecki i B. Nogalski, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2011, s. 197 – 220.
 4. W. Gonciarski, P. Zaskórski, Struktury i strategie zarządzania organizacją, [w:] P. Zaskórski (red.), Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, WAT, Warszawa 2011, s. 11-46.
 5. W. Gonciarski, Technologia cyfrowa w procesach kreowania nowej jakości zarządzania, [w:] T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 6. W. Gonciarski, Gospodarka cyfrowa – powstanie i etapy rozwoju, [w:] W. Gonciarski (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wyd. WAT, Warszawa 2010.
 7. W. Gonciarski, Organizacja w gospodarce cyfrowej, [w:] w. Gonciarski (red.) Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wyd. WAT, Warszawa 2010, s. 39-78.
 8. W. Gonciarski, Poszukiwanie nowych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem, w: M. Księżyk (red.), Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009, s. 57 – 66.
 9. W. Gonciarski, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania stosowane w przedsiębiorstwach postindustrialnych, [w:] K.Piotrkowski i M.Świątkowski, Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej, Wyd. Almamer WSE, Warszawa 2009, 25-42.
 10. W. Gonciarski, Zarządzanie 2.0 in statu nascendi, [w:] W. Gonciarski i P. Zaskórski, Wybrane koncepcje i metody zarządzania na początku XXI wieku, Wyd. WAT, Warszawa 2009, s. 9-24.
 11. W. Gonciarski, Wpływ gospodarki cyfrowej na koszty jakości, [w:] A. Lipka i S. Waszczak (red.), Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 257 – 264.
 12. W. Gonciarski, Specyficzne aspekty zarządzania w warunkach gospodarki cyfrowej, [w:]W. Gonciarski (red.), Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania, Wyd. WAT, Warszawa 2008, s. 11 – 26.
 13. W. Gonciarski, Zarządzanie wiedzą inspiracją dla poszukiwania nowych metod zarządzania kapitałem ludzkim,  [w:] K. Piotrkowski (red.), Metody i techniki zarządzania personelem, , WAT, Warszawa 2007,s. 25-40.
 14. W. Gonciarski, Przyczyny przekształceń współczesnego marketingu, [w:] A. K. Krzepicka (red.),  Wybrane aspekty marketingu relacji, Wyd. WAT, Warszawa 2007,  s. 11-32.
 15. W. Gonciarski, Menedżer jako kreator wartości kapitału ludzkiego, [w:] A. Lipka i S. Waszczak (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, praca zbiorowa pod red., AE, Katowice 2007, s. 186-191.

 

dr Alicja Krzepicka

 1. A. Krzepicka, Wartość dodana w marketingu relacji, w: B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red. nauk.), Wyd. Poltext, Warszawa 2010, str. 441-450.
 2. A. Krzepicka, Zarządzanie marketingowe w gospodarce elektronicznej, w: W. Gonciarski (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, WAT, Warszawa 2010, str. 141-156.
 3. A. Krzepicka, Modele handlu elektronicznego, w: W. Gonciarski (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, WAT, Warszawa 2010, str. 141-156.
 4. A. Krzepicka, Directions of Changes in Marketing Concepts, in: J. Striss (eds), Marketing Development in Theory and Practice,Scientific Monograph Collection, Faculty of Management Science and Informatics and Institute of Management, University of Zilina, Zilina 2010, str.185-190.
 5. A. Krzepicka, Czynniki decydujące o trwałości relacji z klientami, w: B. Dobiegała–Korona, T. Doligalski (red. nauk.), Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, str.51-57.
 6. A. Krzepicka, The role of marketing in the modern organization, w: G. O'Sullivan, J. Toruński, H. Wyrębek (eds), Strategic Management and Knowledge Management. How to Use Intellectual Potential of Employees to Create an Open to Change Organization, Studio EMKA, Warsaw 2011, pp. 183-200.
 7. A. Krzepicka, Conditions for creating innovation, in: B. Dobiegała–Korona, P. Masiukiewicz (eds), Innovations in Customer Value Creation, Warsaw School of Economics Press, Warsaw 2011, pp.81-101.
 8. A. Krzepicka, Selection of customer value management strategy, in: B. Dobiegała–Korona, P. Masiukiewicz (eds), Customer Value Creation. Theory and practice, Warsaw School of Economics Press, Warszawa 2012, pp. 35-55.
 9. A. Krzepicka, Strategies of extending value for customer, in: J. S. Kardas, J. Brodowska-Szewczuk (sc.eds), Efficiency in Business, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce 2012, pp. 231-245.
 10. A. Krzepicka, Delivering Customer Value – Executing Marketing Strategy, in: St. Hittmar (ed), Theory of Management 5, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina and Institute of Management by University of Zilina, Zilina 2012, pp. 127-130.
 11. A. Krzepicka, Zarządzanie wartością klienta i wartością dla klienta, w: W. Gonciarski, U. Ornarowicz (red.), Współczesne Zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, WAT, Warszawa 2013, str. 93-108.
 12. A. Krzepicka, Using database marketing in the creation of customer knowledge and in the formation of value of customer, in: J. S. Kardas, J. Brodowska-Szewczuk (sc.eds), Business Development Opportunities, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publising House, Siedlce 2013, pp. 151-157.
 13. A. Krzepicka, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: J. Bieliński, P. Nogal-Meger (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie. Nowe wyzwania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2015, str. 11-19.
 14. A. Krzepicka, Wartości cenione przez klientów w zakresie marki i opakowania, w: B. Dobiegała-Korona (red.), Budowa wartości klienta, Difin, Warszawa 2015, str. 188-203.
 15. A. Krzepicka, Znaczenie wartości dla klienta na współczesnym rynku, w: A. K. Krzepicka, J. Tarapata (red.), Kontrowersje i Wyzwania Marketingu i zarządzania w XXI wieku, WAT, Warszawa 2016, str. 119-131.

 

dr Marta Miszczak

 1. M. Miszczak, Ankieta jako skuteczne narzędzie diagnozowania potrzeb i oczekiwań pracowników, w: K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2006, s. 209 - 226.
 2. M. Miszczak, Metody i środki stosowane w komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, w: K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2006, s. 227 - 234.
 3. M. Miszczak, Proces poznawania klientów w marketingu relacji, w: A. Krzepicka(red.), Wybrane aspekty marketingu relacji, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2008, s. 157 – 169.
 4. M. Miszczak, Strategie zatrudnienia na polskim rynku pracy wobec emigracji zarobkowej, w: Współczesne wyzwania europejskie, B. Jagusiak (red.), Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2008, 153 – 165.
 5. M. Miszczak, Zaufanie w przywództwie organizacyjnym, w: S. Banaszak, K. Doktór(red.) Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009, s. 109-120
 6. M. Miszczak, Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym – implikacje dla organizacji, w: W. Gonciarski, P. Zaskórski (red.), Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku,Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2009, s. 87 – 99.
 7. M. Miszczak, Metody identyfikacji klienta i jego potrzeb stosowane w marketingu relacji, w: W. Gonciarski (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2010, s. 157-171.
 8. M. Miszczak, Przywództwo w organizacji wirtualnej, w: W. Gonciarski (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2010, s. 211-226.
 9. M. Miszczak, Sytuacja kobiet na rynku pracy, w: M. Kasperski, T. Szczurek (red.), Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2010, s. 353-364.
 10. M. Miszczak, Etos pracy klasy średniej, w: M. Kasperski, T. Szczurek, Etos pracy i deontologia zawodowa, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011, s. 197-209.
 11. M. Miszczak, Kobiety i mężczyźni w relacjach zawodowych. Komunikacja werbalna i niewerbalna, w: A. Wachowiak (red.), Oblicza męskości i kobiecości, Wyd. „Pedagogium” Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, s. 101-118.
 12. M. Miszczak, Komunikacja perswazyjna na portalach zakupów grupowych, w: W. Gonciarski, U. Ornarowicz (red.), Współczesne zarządzanie-różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2013, s. 165-178.
 13. M. Miszczak, Oficerowie Wojska Polskiego jako przedstawiciele klasy średniej, w: T. Szczurek (red.), Militarne i niemilitarne aspekty bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2014, s. 207-216.

 

dr Monika Murawska

 1. M. Murawska, Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa a wartość aktywów niematerialnych,  w: W. Gonciarski, U. Ornarowicz (red.), Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2013, s. 353-375.
 2. M. Murawska, Determinanty wartości rynkowej przedsiębiorstw – makrootoczenie, w: W. Gonciarski, P. Zaskórski (red.), Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku, Wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009, s. 229-237.
 3. M. Murawska, Koncepcja krótkowzrocznej awersji do strat a zarządzanie zasobami niematerialnymi, w: S. Marciniak, J. Ostaszewski, Nowoczesne Instrumenty Zarządzania, Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 93-99.
 4. M. Murawska, Zarządzanie zasobami niematerialnymi – perspektywa wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, w: W. Gonciarski (red.), Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania, Wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2008, s. 185-194.
 5. M. Murawska, Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa w procesie kształtowania wartości, w: C. Suszyński (red.), Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, PWE, Warszawa 2007, s. 308-337.
 6. M. Murawska, Zarządzanie strategiczne zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa – podstawy koncepcji, w: C. Suszyński (red.), Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, PWE, Warszawa 2007, s. 338-363.
 7. M. Murawska, Możliwości i ograniczenia zarządzania strategicznego zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, w: C. Suszyński (red.), Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, PWE, Warszawa 2007, s. 364-392.

 

dr Katarzyna Pawlak-Kołodziejska

 1. K. Pawlak-Kołodziejska, Konsument i uwarunkowania jego zachowań w: K. Andruszkiewicz, Marketing: podręcznik akademicki, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2011, s. 147-187.
 2. K. Pawlak-Kołodziejska, Komunikacja marketingowa, w: K. Andruszkiewicz, Marketing: podręcznik akademicki, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2011, s. 307-352.
 3. K. Pawlak-Kołodziejska, Efektywność działań reklamowych [w:] S. Figiel Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, s. 439-447.

 

dr Kazimierz Piotrkowski

 1. K. Piotrkowski, M. Chmielewski, Implementacja technik grywalizacyjnych zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach branży IT – praktyczne przykłady wdrożenia, w: P. Bartkowiak, A. Jaki, (red.) Dylematy rozwoju nauk o zarządzaniu, Perspektywa metodologiczna, , Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, ,,Dom Organizatora” , Toruń 2016, s. 176-174.
 2. K. Piotrkowski, M. Cichorska, Dylematy zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie Poczty Polskiej S.A., w: W. Soroka, Zarzadzania współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy, red. nauk., Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, ,,Dom Organizatora” , Toruń 2016, s. 91-100.
 3. K. Piotrkowski, Szanse i zagrożenia rozwoju regionalnego, w: T. Bąk i Z. Ciekanowski, (red.) Bezpieczeństwo regionalne gwarancją rozwoju zasobów ludzkich, Wydawnictwo. 2015, s. 267-285.
 4. K. Piotrkowski, Implementacja nowych standardów oceniania pracowników w sektorze publicznym na przykładzie sił zbrojnych RP, (w) K. Piotrkowski, (red.)  Cechy szczególne zarządzania w sektorze publicznym. Specyficzne problemy kierowania ludźmi, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2014, s. 127-145.
 5. K. Piotrkowski, Zmiany systemu kierowania i dowodzenia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, (w) Cechy szczególne zarządzania w sektorze publicznym. Specyficzne problemy kierowania ludźmi, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2014, s. 146-164.
 6. K. Piotrkowski, Rozwój zawodowy pracowników w polskich przedsiębiorstwach w: K. Piotrkowski (red.) Zarządzanie Zasobami ludzkimi. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 2012, s. 285.
 7. K. Piotrkowski, Outplacement - nowoczesna i skuteczna metoda w zarządzaniu zasobami ludzkimi w: M. Czerskiej i M. Gablety (red.) Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo TNOiK, Toruń, 2011, s.225-248
 8. K. Piotrkowski, Ewolucyjna i rozwojowa funkcja oceniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach w: J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług. Nowatorskie koncepcje zarządzania organizacjami pod red., Wyd. TNOiK i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 554-567.
 9. K. Piotrkowski, Outplacement jako nowoczesna metoda stosowana w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw, w: Jan Pyka, Nowoczesność przemysłu i usług, Akademia Ekonomiczna, (red.) Katowice 2010, s. 280 - 290.
 10. K. Piotrkowski, Zarządzanie kapitałem ludzkim jako nowoczesna koncepcja realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa, w: A. Glińskiej-Neweś , Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy (red.) Wyd.. TONIK, UMK, Toruń 2008, s. 619-632. 
 11. K. Piotrkowski, Metody i techniki zarządzania personelem stosowane w polskich przedsiębiorstwach, (w); K. Piotrkowski, (red.), Metody i techniki zarządzania personelem, Wydawnictwo, WAT, Warszawa 2007, s. 98-120.
 12. K. Piotrkowski, Budowanie Zespołów Organizacji (w:) W. Bańka (red.), Zarządzanie Potencjałem Społecznym w Nowoczesnej Organizacji Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2005, s. 351-371.  
 13.  Piotrkowski K. Rola kultury z zarządzaniu różnorodnością narodową (w:) red. W. Bańka Zarządzanie Potencjałem Społecznym w Nowoczesnej Organizacji Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2005, ISBN 83-89416-58-1 (str. 419-436) 
 14. K. Piotrkowski, Determinanty wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach na przykładzie regionu mazowieckiego, prac, w: W.M. Grudzewski, J. Merski, (red.) Wyd. SGH-WSE, Warszawa 2004, s. 298-305.
 15. K. Piotrkowski, Organizacja przyszłości, (w:) Z. Bombera, J. Telep (red.), Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydaw. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004,s. 47-58.

dr Henryk Popiel

 1. H. Popiel, Problematyka jakości w Wojsku Polskim (w:) Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, pod red. R. Doroszewicz, SGH,  Warszawa 2000, s. 23-31.
 2. H. Popiel, Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa, (w:) Problematyka normalizacji, systemów jakości i kodyfikacji w aspekcie przystąpienia do NATO i UE pod red. S. Wojciechowski, H. Popiel, L. Derlukiewicz, WAT,  Warszawa 2001, s. 93-102.
 3. H. Popiel, Normalizacja w resorcie Obrony Narodowej jako instrument postępu technicznego i podnoszenia jakości wyrobu (w:) Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy pod red. j. Żuchowski, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2002, s. 193 – 201.
 4. H. Popiel, L. Derlukiewicz, Pozycja zaopatrzenia w logistyce NATO (w:) Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy pod red. J. Żuchowski, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2002, s. 212 - 223.
 5. H. Popiel, Zasady oznaczania znakiem CE wyrobów w Unii Europejskiej (w:) Warunki wejścia polskich firm na rynki NATO i Unii Europejskiej pod red S. Wojciechowski, E. Gancarz, Wyd. Kosiński, Warszawa 2003, s. 67-79.
 6. H. Popiel, Oznaczenie CE (Conformability European) gwarantem jakości wyrobów w Unii Europejskiej(w:) Problematyka normalizacji, systemów jakości i kodyfikacji w aspekcie przystąpienia do NATO i UE pod red. S. Wojciechowski, H. Popiel, L. Derlukiewicz, WAT,  Warszawa 2003, str. 181-193.
 7. H. Popiel, L. Derlukiewicz, System kodyfikacji NATO (w:) Jakość, normalizacja i kodyfikacja elementarnym wymogiem przy wejściu na rynki NATO i UE, pod red S. Wojciechowski, E. Gancarz, Wyd. Kosiński, Warszawa 2004, s. 231 – 244.
 8. H. Popiel, Problematyka normalizacji w logistyce wojskowej (w;) Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji Polski z NATO i UE, pod red S. Wojciechowski, E. Gancarz, Wyd. Kosiński, Warszawa 2005, s. 195-206.
 9. H. Popiel, Proces przystosowywania polskiego prawa technicznego do wymogów UE (w:) Polityczno-gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej,  pod red. B Jagusiak, WAT, Warszawa 2007, s. 281-297.
 10. H. Popiel, Procedury oceny jakości wyrobów wprowadzanych na rynki Unii europejskiej (w:) Współczesne wyzwania europejskie pod red Bogusława Jagusiaka, WAT, Warszawa 2008 s. 231-243.
 11. H. Popiel, Systemy zarządzania jakością według normy ISO 9001, (w:) Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania pod red. W. Gonciarskiego, WAT, Warszawa 2008 s. 159 – 172.
 12. H. Popiel, Integrowanie systemów zarządzania, (w:) Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku pod red. W. Gonciarski, P. Zaskórski, WAT, Warszawa 2009, s. 189 – 205.
 13. H. Popiel, Wymagania w zakresie prac dyplomowych (w:) Metodyka przygotowania prac dyplomowych pod red. H. Popiel, M. Kasperski, J. Michniak, WAT, Warszawa 2015, s. 67-80 i 146-150.
 14. H. Popiel, Wykorzystanie cudzego dorobku intelektualnego i niebezpieczeństwo plagiatu (w:) Metodyka przygotowania prac dyplomowych pod red. H. Popiel, M. Kasperski, J. Michniak, WAT, Warszawa 2015, s. 93-106.
 15. H. Popiel, Budowa i układ pracy dyplomowej (w:) Metodyka przygotowania prac dyplomowych pod red. H. Popiel, M. Kasperski, J. Michniak, WAT, Warszawa 2015, s. 81-92 i 150-153.

 

dr Celina Sołek-Borowska

 1. C. Sołek, New approaches to organizational knowledge sharing in the Web 2.0 era, w: C. Sołek, Management dillemas in the information technology era, Wojskowa Akademia techniczna w Warszawie, Warszawa, 2012.

dr Agnieszka Ścisło

 1. A. Ścisło, Crowdsourcing jako innowacyjna metoda zarządzania,  w: W. Gonciarski, P. Zaskórski (red.), Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009, s. 181 - 192.
 2. A. Ścisło, Modele wykorzystania zasobów zewnętrznych przez przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej, w: W. Gonciarski (red), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010, s. 191 – 210.
 3. A. Ścisło, Specyfika kształtowania oferty przedsiębiorstwa na nowych rynkach na przykładzie wybranej usługi typu SaaS, w. W. Gonciarski, U. Ornatowicz (red), Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2013, s. 179 – 190.

 

dr Marek Świątkowski

 1. M. Świątkowski, System motywowania pracowników w przedsiębiorstwie, w: Wybrane problemy zarządzania pracownikami w małej i średniej firmie; Materiały  pokonferencyjne, Wyd. SWPW,  Płock 2000, s. 79-101.
 2. M. Świątkowski, Skuteczność przywództwa w ujęciu Petera Druckera, w:  W. Bańka (red.), Wymiary przywództwa w organizacji  XXI wieku, Wyd. SWPW, Płock 2004, s. 65-77.
 3. M. Świątkowski, Ewolucja podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, w: W. Bańka(red.),  Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnej organizacji, Wyd. SWPW, Płock 2005, s. 51-89.
 4. M. Świątkowski, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, w: W. Bańka(red.), Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnej organizacji, Wyd. SWPW, Płock 2005, s. 83-110.
 5. M. Świątkowski, Zarządzanie przez kulturę organizacji, w: W. Bańka(red.), Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnej organizacji, Wyd. SWPW, Płock 2005, s. 307-329.
 6. M. Świątkowski, Podmiotowość pracownika a nowe metody współczesnego zarządzania,  w: W. Bańka (red.), Człowiek w organizacji; wybrane problemy, praca zbior. pod red. W. Bańki, Wyd. Novum, Płock 2006, s. 73-87.
 7. M. Świątkowski, Dzielenie się wiedzą a wzrost  wartości kapitału ludzkiego w organizacji, w: A. Lipka, S. Waszczyk (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 311-319.
 8. M. Świątkowski, Klasyfikacja metod zarządzania personelem – wybrane problemy i rekomendacje, w: K. Piotrkowski (red.), Metody i techniki zarządzania personelem, wyd. WAT, Warszawa 2009, s. 7-25.

 

dr Jolanta Tarapata

 1. J. Tarapata, Organizacja ucząca się wyzwaniem XXI wieku, w : K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Wyd. WAT, Warszawa 2006, ss. 115-138.
 2. J. Tarapata, Wielokulturowość a kultura organizacyjna firmy, w : K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Wyd. WAT, Warszawa 2006, ss. 139-162.
 3. J. Tarapata, Przedsiębiorstwo bez mobbingu – skuteczne kierowanie zasobami ludzkimi”,  [w:] S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 899-910.
 4. J. Tarapata, Rozwiązania informatyczne wspomagające proces szkoleń e-learningowych, w: W. Gonciarski (red. nauk.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wyd. WAT, Warszawa 2010, ss. 239-264.
 5. J. Tarapata A. Krzepicka, Uwarunkowania procesów innowacyjnych w organizacji, w: J. Bakonyi, J. Dzieńdziora, O. Grabiec, M. Smolarek  (red.), Zarządzanie w innowacyjnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza HUMANITAS, Sosnowiec 2011, ss. 53-68.
 6. J. Tarapata, Przyczyny i konsekwencje zachowań mobbingowych w miejscu pracy, w: W. Gonciarski, U. Ornarowicz (red. nauk.), Współczesne zarządzanie - różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wyd. WAT, Warszawa 2013, ss. 203-220.
 7. J. Tarapata, A. Krzepicka, Strategia CSR, czyli tworzenie wspólnej wartości, w: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red. nauk.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, ss. 94-104.
 8. J. Tarapata, Instrumenty marketingu sensorycznego i ich wpływ na zmysły konsumentów i ich zachowania, w: A. Krzepicka, J. Tarapata (red. nauk.), Kontrowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku,  Wyd. WAT, Warszawa 2016, ss. 166-178.

                                                        
dr Wioletta Wereda

 1. W. Wereda, M. Jastrzębska—Karwat, Rola zarządzania relacjami z klientem i programów lojalnościowych w bankach, [w:] J. Teczke, J. Czekaj (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków 2011. s. 141-158.
 2. W. Wereda, T. Zacłona, Locality or loyalty? - local communities in the face of economic, cultural and connected with civilization transformations in the twenty-first century, E. Skrzypek (red.) Integration in Management, Lublin 2012, ss. 59-74.
 3. B. Domańska-Szaruga, W. Wereda, Dojrzałość zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach spółdzielczych [w:] E. Skrzypek (red.) Uwarunkowania dojrzałości organizacji w obszarze zarządzania i technologii, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, 2013.
 4. W. Wereda, Client trust in trade brands – marketing in the context of social networks [w:] Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, książka wydana przez University of Zadar, 2013.

dr inż. Zdzisław Wojciechowski

 1. Z. Wojciechowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie wymagań norm ISO serii 9000:2000, w: K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach, wyd. WSE W-wa 2002, s. 217-229.
 2. M. Frant, Z. Wojciechowski, Adaptacja tunelu aerodynamicznego małych prędkości do badań w niskich temperaturach, w: J. Maryniak (red.) Mechanika w lotnictwie, ML-X 2002, wyd. PTMTiS, W-wa 2002, s. 153-169.
 3. A. Panas, W. Sobieraj, P. Waślicki, Z. Wojciechowski ,Doświadczalne badania odbiornika ciśnień PWD-4 w tunelu aerodynamicznym niskich temperatur, wyd. PTMTiS, W-wa 2003, s. 203 - 215.
 4. Z. Wojciechowski ,Skuteczność zarządzania a efektywność organizacji, w:  Z. Bombera, J. Telep (red.), Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych, wyd. WSE W-wa 2004, s. 59-77.
 5. P. Furmański, A. Panas, Z. Wojciechowski, Estimation of Thermal Properties of Ice Accretion, w: Hsin Wang, Wallace Porter (Edited by), Thermal conductivity, thermal expansion, wyd. DEStech Publikations,Inc. 1148 Elizabeth Avenue #2, Lancester, Pennsylvania, USA 2004, s. 239-249.
 6. Z. Wojciechowski, Jakość kapitału ludzkiego w procesie tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, w: K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, wyd. WAT, W-wa 2006, s.45-68.
 7. Z. Wojciechowski, Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w: J. Telep,  Z. Bombera, Bezrobotny i co dalej? Rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym z pracy w wybranych grupach zawodowych, wyd. WSE, W-wa 2006, s. 291-319.
 8. Z. Wojciechowski, Strategiczna Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie monitorowania rozwoju potencjału ludzkiego w organizacji, w: K. Piotrkowski (red.), Metody i techniki zarządzania personelem, wyd. WAT W-wa 2007, s. 65-95.
 9. Z. Wojciechowski, Informacja i wiedza w kreowaniu innowacyjności w erze gospodarki cyfrowej w: W. Gonciarski (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki rynkowej, wyd. WAT W-wa 2009, s. 287-310.
 10. Z. Wojciechowski, Zarządzanie jakością w warunkach gospodarki projakościowej, w: K. Piotrkowski, M. Świątkowski (red.), wyd. Almamer WSE, 2009, s. 61-72.
 11. Z. Wojciechowski, Informacja, jako podstawa rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w dobie gospodarki cyfrowej, w: W. Gonciarski., P. Zaskórski  (red.), Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku, wyd. WAT  W-wa, 2009, s.199-209.
 12. E. Klejnowska, Z. Wojciechowski,  Systemy informatyczne wspierające procesy zarządzania zasobami ludzkimi, w: K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teoria i praktyka, wyd. WAT W-wa 2012, s. 181-206.
 13. J. Pietrzak, Z. Wojciechowski, Optymalizacja procesów dystrybucji w sieciach logistycznych,  w: S. Dawidziuk, M. Lewandowski, Innowacyjność w zarządzaniu,  wyd. WSM 2012, s.173-186.
 14. A. Bodych, Z. Wojciechowski, Outsourcingowa  działalność Virtual Product Managera w logistyce zaopatrzenia i dystrybucji, w: W. Gonciarski, U. Ornarowicz (red.), Współczesne zarządzanie – różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, wyd. WAT W-wa 2013, s. 145-163.
 15. E. Klejnowska, Z. Wojciechowski, Analiza implementacji aplikacji wspomagającej zarządzania zasobami ludzkimi, w: K. Piotrkowski (red.), Specyfika zarządzania w sektorze publicznym. Specyficzne problemy kierowania ludźmi, wyd. WAT W-wa, 2014r. s. 217-238.

 

mgr Katarzyna Gurmińska

 1. K. Gurmińska, Wzrost znaczenia czynnika psychologicznego w kierowaniu ludźmi, w: K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Wyd. WAT, Warszawa 2006, s. 163-188.
 2. K. Gurmińska, Kreatywność jako metoda zarządzania personelem, w: K. Piotrkowski (red.), Metody i techniki zarządzania personelem, Wyd. WAT, Warszawa 2007, s. 41-64.
 3. K. Gurmińska, Psychologiczne aspekty zarządzania w gospodarce opartej na nowoczesnych technologiach, w: W. Gonciarski (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wyd. WAT, Warszawa 2010, s. 265-285.
 4. K. Gurmińska, Techniki oddziaływania stosowane przez sklepy internetowe, w: A. Krzepicka, J. Tarapata (red.), Kontrowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku, Wyd. WAT, Warszawa 2016, s. 67-83.

 

mgr Jacek Woźniak

 1. J. Woźniak, Kryterium bezpieczeństwa organizacji, w:J. Woźniak (red.), PROJEKTOWANIE I DOSKONALENIE ORGANIZACJI w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015, s. 51-98.
 2. J. Woźniak, Procesy prognozowania w kreowaniu bezpieczeństwa organizacji, w:J. Woźniak (red.), PROJEKTOWANIE I DOSKONALENIE ORGANIZACJI w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015, s. 225-275.
 3. J. Woźniak, Model metodologiczny dyscypliny i specjalności naukowej, w: K. Kuciński (red.), Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, Difin, Warszawa 2015, s. 68-87.
 4. J. Woźniak, Rekomendacje metodologiczne, w: K. Kuciński (red.), Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, Difin, Warszawa 2015, s. 125-142.
 5. W. Wereda, J. Woźniak, Apetyt na ryzyko we współczesnej organizacji – ujęcie teoretyczno-praktyczne, w: E. Skrzypek (red.), Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2015, s. 133-150.
 6. J. Woźniak, Rola teorii w badaniach naukowych, w:K. Kuciński (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 88-123.
 7. J. Woźniak, Kształtowanie świadomości metodologicznej badacza, w:K. Kuciński (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 159-177.
 8. J. Woźniak, P. Zaskórski, Kryterium bezpieczeństwa w kreowaniu organizacji „zwinnych”, w: M. Borkowski, M. Stańczyk-Minkiewicz, I. Ziemkiewicz-Gawlik (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej. t. I., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014, s. 85-114.
 9. J. Woźniak, Informacyjny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorczości w sektorze MŚP, w: A. Mikulska (red.), Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem. Wybrane aspekty, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2013, s. 155-173.
 10. J. Woźniak, Technologia OLAP-MINING w usprawnianiu procesów decyzyjnych, w: W. Gonciarski, U. Ornarowicz (red.), WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2013, s. 275-290.
 11. J. Woźniak, Identification of costs of the "hidden factory" in production system with particular regard to processes of data integration, in: M. Baranowska-Szczepańska, M. Gołaszewski (eds.), Modern research trends of young scientitists: current status, problems and prospects, Instytut Naukowo-Wydawniczy „MAIUSCULA”, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2012, pp. 309-331.
 12. J. Woźniak. P. Zaskórski, Selected Aspects of Application of Data Mining Tools in Managing Safety and Reliability of Production Processes, w:H. Lisiak, W. Stach (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata. Historia i bezpieczeństwo publiczne, Instytut Naukowo-Wydawniczy „MAIUSCULA”, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2012, s. 271-292.
 13. J. Woźniak, Functionality of Web forms applied in information systems of dispersed process teams as a tool of employees'participation in innovative processes, in: J.P. Lendzion (ed.), The organizational change management, Politechnika Łódzka, Łódź 2011, pp. 155-180.
 14. P. Zaskórski, J. Woźniak, G. Pieniążek, Koncepcja procesowych modeli zarządzania w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, w: P. Zaskórski (red.), Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2011, s. 145-169.
 15. J. Woźniak, Application of OLAP systems in the measurement of employees effectiveness, in: E. Jędrych, J.P. Lendzion (eds.), Methods to improve the efficiency of workers, Politechnika Łódzka, Łódź 2010, pp. 301-322.

 

mgr Wiesława Załoga

 1. W. Załoga, Rola i znaczenie przywództwa w kierowaniu ludźmi we współczesnych organizacjach w: K. Piotrkowski (red.) Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2006, str. 191-208
 2. W. Załoga, Doskonalenie kwalifikacji pracowników w aspekcie efektywnego zarządzania
  zasobami ludzkimi
  w: W. Gonciarski (red.) Poszukiwanie nowych koncepcji i metod
  zarządzania
  , Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2008, str. 105-114
 3. W. Załoga, Zarządzanie zmianą w procesie kierowania zasobami ludzkimi w organizacji w: W. Kieżun, A. Letkiewicz, J. Wołejszo (red.) Korporacje Organizacji Publicznych, Wydawnictwo „Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, str. 357-365.
 4. W. Załoga, Szkolenia pracowników jako ważny instrument rozwoju zawodowego w: K. Piotrkowski (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teoria i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział Warszawski, Warszawa 2012, str. 139-158
 5. W. Załoga, Alternatywne formy zatrudnienia a prekariat w: W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.) Problemy Funkcjonowania Organizacji Publicznych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012, str. 299-319
 6. W. Załoga, Proces rekrutacji pracowników w nowoczesnej organizacji w: W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.) Wyzwania I Dylematy Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, str. 257-274
 7. W. Załoga, Polityka socjalna Unii Europejskiej w wielopoziomowym systemie politycznym a elastyczny rynek pracy w: K. A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz (red.) Integracja Europejska. Główne obszary badawcze, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2015, str. 305-316.
 8. W. Załoga, Bezpieczeństwo rozwoju regionalnego w: T. Bąk, Z. Ciekanowski, J. Nowicka (red.) Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, PWSTE, Jarosław 2016, str. 384-399.

 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013