INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAkredytacja

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego

prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek  

 1. W. Kaczmarek, Prognozowanie bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo w teorii i w praktyce, Szczytno 2011, ISBN: 978-83-7462-3010-8.
 2. W. Kaczmarek, Zarządzanie zasobami osobowymi [w:] Zarzadzanie kryzysowe. Uwarunkowania teoretyczne, prawne i organizacyjne, 2012, ISBN: 978-83-61389-69-9.
 3. W. Kaczmarek, Współczesne badania nad bezpieczeństwem państwa - aspekty przedmiotowe i metodologiczne [w:] Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7938-098-5.

 

dr hab. Bogusław Jagusiak, prof. WAT  

 1. B. Jagusiak, Bezpieczeństwo informacyjne w świecie sieci, WAT, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7938-097.
 2. B. Jagusiak, Bezpieczeństwo socjalne - warunek bezpieczeństwa państwa [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa państwa - geneza i charakter uwarunkowań, WAT, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7938-097-8.
 3. B. Jagusiak, Społeczne determinanty bezpieczeństwa Polski w XXI wieku [w:] M.Karolak-Michalskiej, E.Kopciuszewskiej, W.Petryka (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty bezpieczeństwa Polski - wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-87897-99-4.
 4. B. Jagusiak, Wpływ bezpieczeństwa energetycznego na bezpieczeństwo socjalne Polaków w perspektywie zachodzących procesów integracji i globalizacji [w:] P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Energetyka w czasach politycznej niestabilności, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2015, ISBN: 978-83-64541-03-2.
 5. B. Jagusiak, Zrównoważony rozwój jako sposób zagwarantowania bezpieczeństwa państwa [w:] Polska w euroatlantyckiej strefie bezpieczeństwa, WAT 2014, ISBN: 978-83-7938-014-5.
 6. B. Jagusiak, Zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny i jego znaczenie dla zapewnienia ładu w przestrzeni lokalnej, regionalnej i światowej [w:] System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola  Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, PAN IBS, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-64091-15-5.
 7. B. Jagusiak, Bezpieczeństwo socjalne w Unii Europejskiej w świetle strategii "Europa 2020”, UAM Poznań, Poznań 2012, ISBN: 978-83-6297-34-2.
 8. B. Jagusiak, Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej [w:] Interdysccyplinarny wymiar bezpieczeństwa, WAT, Warszaw 2012, ISBN: 978-83-62954-45-2.
 9. B. Jagusiak, Związki zawodowe a elastyczne bezpieczeństwo na rynku pracy [w:] Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego, WAT, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-61486-88-6.
 10. B. Jagusiak, Ethos polskiego działacza związkowego w Polsce jako wyraz przemian ustrojowych po 1989 roku [w:] Ethos inteligencji i meandry szkolnictwa wyższego w Polsce, Etos inteligencji i meandry szkolnictwa wyższego w Polsce. Tom 1, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, ISBN: 978-83-7051-564-5.

dr hab. Adam Kołodziejczyk, prof. WAT

 1. A. Kołodziejczyk, Czy "nowe wojny" stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa? [w:] Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015, ISBN/ISSN: 978-83-7938-098-5.
 2. A. Kołodziejczyk, Nowe misje wojska i problemy ich społecznej legitymizacji [w:] Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa, Wrocław 2015, ISBN/ISSN: 978-83-229-3486-9.
 3. A. Kołodziejczyk, Przegląd opinii i ocen na temat "nowych wojen" [w:] Międzynarodowo-prawne aspekty bezpieczeństwa, Radom 2016, ISBN/ISSN: 978-83-62491-45-2.
 4. A. Kołodziejczyk, "Nowe wojny" jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego świata [w:] Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa, Wrocław 2016, ISBN/ISSN: 978-83-229-3545-3.
 5. A. Kołodziejczyk, Przegląd stanowisk w badaniu morale [w:] Morale cz. I. Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale, Warszawa 2016, ISBN/ISSN: 978-83-65409-28-7.

dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT

 1. G. Nowacki, Ocena oznakowania pionowego i poziomego w obrębie wlotów na autostradach i drogach ekspresowych jako elementów systemu bezpieczeństwa czynnego uczestników ruchu drogowego [w:] Bezpieczeństwo w teorii i w praktyce, Lublin 2016, ISBN: 978-83-63792-70-1.
 2. G. Nowacki, Zagrożenia terrorystyczne oraz sposoby ich zwalczania [w:] Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7938-098-5.
 3. G. Nowacki, Zagrożenia informacyjne oraz sposoby ich zwalczania [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa państwa - geneza i charakter uwarunkowań, WAT, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7938-097-8.
 4. G. Nowacki, Selected Transport Problems of DG in the European Union and Poland [w:] SCTW, Martime education and training, World Scientific Publishing, Londyn 2015, ISBN: 978-1-138-02859-3.
 5. G. Nowacki, Zagrożenia obszaru RP związane z przewozem towarów niebezpiecznych [w:] Militarne i niemilitarne aspekty bezpieczeństwa Polski w Unii Europejskiej, WAT, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-7938-011-4.
 6. G. Nowacki, Transport infrastruicture as a potential area of terrorist attacks [w:] SCTW, Martime education and training, 2013, ISBN: 978-1-138-00104-6.
 7. G. Nowacki, Conception of National System of Monitoring Dangerous Goods Vehicles [w:] Communications in Computer and Information Science, Springer, Berlin 2013, ISBN: 978-3-642-41646-0.
 8. G. Nowacki, Potencjalne zagrożenia terrorystyczne dla infrastruktury transportowej [w:] M. Kubiak, M. Minkin (red.)Współczesne bezpieczeństwo społeczne, Siedlce 2013, ISBN: 978-83-7051-715-1.
 9. G. Nowacki, Wybrane problemy dotyczące zagrożeń terrorystycznych w obszarze infrastruktury transportowej [w:] Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski, WAT, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-62954-74-2.
 10. G. Nowacki, The experiences from UN peace-keepers mission of PMC in UNDOF [w:] Bezpieczeństwo kryzysowe, Warszawa 2011, ISBN: 9788392322528.

dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT

 1. J. Zalewski, Czy Gruzja po rewolucji róż w 2003 r. stała się państwem demokratycznym? [w:] Gruzja w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-63183-88-2.

dr Włodzimierz Gocalski   

 1. W. Gocalski, Procesy migracyjne jako źródło szans i zagrożeń dla społeczności lokalnych [w:] Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, 2009.
 2. W. Gocalski, Migracje [w:] Barwy i cienie migracji, WAT, 2009.
 3. W. Gocalski, Migronacjonalizm a wielokulturowość jako wyznaczniki bezpieczeństwa państw w Unii Europejskiej [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały. Tom I i II, Szczytno 2011, ISBN: 978-83-7462305-6.
 4. W. Gocalski, Transformormacja zagrożeń, funkcje sił zbrojnych, migronacjonalizm, WAT, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-62954-45-2.

 

dr Małgorzata Jaroszyńska  

 1. M. Jaroszyńska, Deontologia zawodowa pilota i etyka operatora lotniczego [w:] Etos pracy i deontologia zawodowa, WAT, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-62954-24-7.
 2. M. Jaroszyńska, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa kulturowego [w:] Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski, WAT, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-62954-74-2.
 3. M. Jaroszyńska, L. Lisiecki, Ekonomiczne Aspekty Teorii Bezpieczeństwa Energetycznego [w:] Barwy i cienie bezpieczeństwa, WAT, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-62-954-94-0.
 4. M. Jaroszyńska, Bezpieczeństwo kulturowe w dobie globalizacji [w:] Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7938-098-5.

 

dr Tomasz Kamiński

 1. T. Kamiński, A. Strychalski, Kodyfikacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych a stan zobowiązań traktatowych RP [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa państwa - geneza i charakter uwarunkowań, WAT, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7938-097-8.
 2. T. Kamiński, Zatoki historyczne jako swoisty "wentyl bezpieczeństwa" w procesie kodyfikacji międzynarodowego prawa morza [w:] Barwy i cienie bezpieczeństwa, WAT, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-62954-94-0.
 3. T. Kamiński, Porozumienia międzypaństwowe dotyczące obrotu jednostkami przyznanej emisji (AAU) w świetle prawa polskiego [w:] Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski, WAT, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-62954-74-2.
 4. T. Kamiński, Zastosowanie środków odwetowych w prawie dyplomatycznym [w:] E. Kużelewska, K. Stefanowicz (red.), Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ISBN: 978-83-7611-476-7.
 5. T. Kamiński, Nieformalne porozumienia międzynarodowe jako instrumenty międzynarodowe niewiążące prawni [w:] Współczesne wyzwania europejskie, WAT, 2008.

dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

 1. G. Kostrzewa-Zorbas, Priorytet odstraszania i ocean światowy dwie tezy o uwarunkowaniach bezpieczeństwa Polski [w:] Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015, ISBN, ISSN: 978-83-7938-098-5.

 

dr Natalia Moch

 1. N. Moch, System kierowania bezpieczeństwem narodowym RP – założenia do budowy podsystemów szczegółowych, [w:] M. Kuczera (red.), Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. Cz. 6, Wyd. CREATIVETIME, Kraków 2016.
 2. N. Moch, Aksjologiczne, ontologiczne i epistemologiczne podstawy badań bezpieczeństwa i obronności, [w:] M. Kuczera (red.) Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Cz. 6, Wyd. CREATIVETIME, Kraków 2016.
 3. N. Moch, Proces kierowania (zarządzania) bezpieczeństwem narodowym w zakresie przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa, [w:] B. Jagusiak (red.) Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015.
 4. N. Moch, Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, [w:] M. Czuryk, M. Karpiuk (red.) Prawo wojskowe, , AON, Warszawa 2015.
 5. N. Moch, Prokuratura wojskowa, [w:] M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Prawo wojskowe, AON, Warszawa 2015.
 6. N. Moch, Przebudowa i modernizacja techniczna oraz finansowanie Sił Zbrojnych, [w:] M. Czuryk, M. Karpiuk (red.) Prawo wojskowe, AON, Warszawa 2015.
 7. N. Moch, Rozwiązania funkcjonujące w innych krajach w zakresie organów doradczych głowy państwa – Republika Federalna Niemiec, [w:] T. Kośmider (red.) Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2015.
 8. N. Moch, Rozwiązania funkcjonujące w innych krajach w zakresie organów doradczych głowy państwa – Republika Francuska, [w:] T. Kośmider (red.) Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2015.
 9. N. Moch, Kierowanie bezpieczeństwem narodowym, obroną narodową i obroną państwa – pojęcia i wzajemne relacje, [w:] W. Kitler, M. Marszałek (red.) Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, AON, Warszawa 2014.
 10. N. Moch, Zadania i kompetencje naczelnych i centralnych organów władzy publicznej w dziedzinie obronności, [w:] M. Czuryk, W. Kitler (red.) Prawo obronne RP w zarysie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2014.

 

dr Jerzy Stańczyk

 1. J. Stańczyk, Strategiczne środowisko bezpieczeństwa doby globalizacji [w:] Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015, ISBN/ISSN: 978-83-7938-098-5.

dr Andrzej Strychalski

 1. A. Strychalski (i inni), Podstawy prawne do wspierania konstytucyjnych organów  odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-6295-94-0.
 2. A. Strychalski, T. Kamiński, Kodyfikacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych a stan zobowiązań traktatowych RP [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa państwa - geneza i charakter uwarunkowań, Wyd. WAT, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7938-097-8.

dr Wiesław Śmiałek

 1. W. Śmiałek, Traktatowe podstawy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polski [w:] L. Grochowski (red.), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot i kierunki badań rozwoju. Studia i materiały. Tom I, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011, ISBN: 978-83-7462-305-6.
 2. W. Śmiałek, Wielostronna współpraca wojskowa RP w procesie globalizacji i regionalizacji bezpieczeństwa [w:] A. Ciupiński (red.), Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011, ISBN: 83-89423-95-2.

 

 

dr Arnold Warchał

 1. A. Warchał, Krótki zarys anglo-amerykańskiego partnerstwa politycznego [w:] F. Gołembski i inni (red.), Era Blaira i Browna. Wybrane problemy rządów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997- 2010, Wyd. ASPRA-JR, Kraków 2010, ISBN: 978-83-7545-192-4.
 2. A. Warchał, Polska demokracja a zmiany systemowe po 1989r. Zarys ontologiczny [w:] J. Dzwończak, Jerzy Kornaś (red), Polska transformacja. Oczekiwania i rzeczywistość, T2; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, ISBN: 978-83-62511-50-1.

mgr Krzysztof Szwarc

 1. K. Szwarc, WSPÓŁZALEŻNOŚĆ JAKO WYZWANIE W ASPEKCIE OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ [w:] A. Chabasińska, Z. Czachór (red.) Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, DIFIN, Warszawa 2016 ISBN 9788380850378.
 2. K. Szwarc, TECHNOLOGIA TELEINFORMATYCZNA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM, [w:] J. Kisielnicki, W. Chmielarz, T. Parys (red.), Informatyka 2 przyszłości, UW, Warszawa 2015, ISBN 9788363962753.
 3. K. Szwarc, STRUKTURY ORGANIZACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI [w:] J. Woźniak (red.) Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, WAT, Warszawa 2015, ISBN 9788379380527.
 4. K. Szwarc, P. Zaskórski, CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA, [w:] B. Jagusiak (red.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT, Warszawa 2015, ISBN 9788379380985.
 5. P. Zaskórski, K. Szwarc, Ł. Tomaszewski, BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE DETERMINANTĄ CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA, [w:] P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.) Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2014, ISBN 9788375233735.
 6. K. Szwarc, P. Zaskórski, „CHMURA” OBLICZENIOWA JAKO USŁUGA OGRANICZAJĄCA RYZYKO UTRATY CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA [w:] M. Żuber, A. Kowalczyk (red.) Katastrofy naturalne i cywilizacyjne – zagrożenia i ochrona infrastruktury krytycznej, WSzOWL, Wrocław 2013, ISBN 9788363900410.
 7. K. Szwarc, KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE UWARUNKOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RP, [w:] W. Śmiałek (red.) Rola i miejsce RP w systemie / systemach bezpieczeństwa międzynarodowego, WAT, Warszawa 2013, ISBN 9788362954926.
 8. K. Szwarc, WYBRANE EKONOMICZNE ASPEKTY KREOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA, [w:] W. Śmiałek (red.) Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, WAT, Warszawa 2012, ISBN 9788362954650.
 9. K. Szwarc, INTEGRACJA USŁUG INFORMACYJNYCH NA BAZIE SYSTEMÓW KLASY ERP, [w:] W. Załoga, Wybrane metody zarządzania w organizacjach XXI wieku, WAT, Warszawa 2012, ISBN 9788362954551.
 10. K. Szwarc, ZASOBY NIEMATERIALNE ORGANIZACJI JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ U PROGU XXI WIEKU, [w:] W. Załoga (red.) Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału, WAT, Warszawa 2011, ISBN  9788362954216.

 

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

 1. P. Zaskórski, WIRTUALIZACJA SYSTEMÓW DOWODZENIA I ZARZĄDZANIA [w:] T. Majewski, M. Piotrowska-Trybull, S. Sirko (red.), Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ISBN 978-83-8019-583-7.
 2. P. Zaskórski, Informacyjna ciągłość działania determinantą bezpieczeństwa organizacji [w:] Niebezpieczny świat. Systemy, informacja, bezpieczeństwo, Wydawnictwo AON, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7523-427-5.
 3. P. Zaskórski, D. Pałka, Modelowanie procesów w aspekcie ciągłości działania i bezpieczeństwa usług [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu. Tom III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach,  Katowice 2015, ISBN 978-83-64590-27-6.
 4. J. Woźniak, P. Zaskórski, Systemowe aspekty projektowania i doskonalenia organizacji oraz kształtowania jej bezpieczeństwa [w:] Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, Wydawnictwo WAT,  Warszawa 2015, ISBN 978-83-7938-052-7.
 5. J. Woźniak, P. Zaskórski, Technologie teleinformatyczne w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji [w:] Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7938-052-7.
 6. K. Szwarc, P. Zaskórski, Ciągłość działania systemów zapewniania bezpieczeństwa [w:] Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7938-098-5.
 7. P. Zaskórski,  Systemy informatyczne zarządzania jako środowisko projektowania i doskonalenia organizacji [w:] Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7938-052-7.
 8. P. Zaskórski, Modele projektowania i doskonalenia organizacji [w:] Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7938-052-7.
 9. P. Zaskórski, D. Pałka, Bezpieczeństwo danych w chmurze obliczeniowej [w:] Bezpieczeństwo w Procesach Globalizacji - Dziś i Jutro. Tom 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2013, ISBN 078-83-87296-54-4.
 10. P. Zaskórski, Systemy klasy BI platformą współczesnych organizacji [w:] Współczesne Zarządzanie: Różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2013, ISBN 978-83-62954-91-9.
 11. T. Siemek, P. Zaskórski, Meta-metodyka zarządzania projektem jako odpowiedź na złożone i zmienne środowisko projektowania [w:] Współczesne Zarządzanie: Różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2013, ISBN 978-83-62954-91-9.
 12. P. Zaskórski, CRM warunkiem skutecznego biznesu [w:] Współczesne Zarządzanie: Różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2013, ISBN 978-83-62954-91-9.
 13. P. Zaskórski, Cloud computing jako wyzwanie dla administracji publicznej w obszarze reagowania kryzysowego [w:] Edukacja dla Bezpieczeństwa. Wyzwania i Zagrożenia w XXI wieku. Cyberprzestrzeń a Bezpieczeństwo Jednostki. Cz. I. Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2013, ISBN 978-83-61304-71-5.
 14. K. Szwarc, P. Zaskórski, „Chmura" obliczeniowa jako usługa ograniczająca ryzyko utraty ciągłości działania [w:] M. Żuber (red.), Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne: Zagrożenia i Ochrona Infrastruktury Krytycznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, ISBN 978-83-63900-41-0.
 15. P. Zaskórski, Współczesna organizacja jako system w systemie i nad systemem [w:] K. Piotrkowski, Z. Wojciechowski (red.), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Uniwersalność versus różnorodność w teorii i praktyce, Wydawnictwo WAT, Warszawa ISBN 978-83-7938-024-4.
 16. P. Zaskórski, J. Woźniak, Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bezpieczeństwa organizacji gospodarczej [w:] W. Gonciarski, P. Zaskórski (red.), Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2010, ISBN 978-83-61486-61-9.
 17. P. Zaskórski, Istota technologii cyfrowej oraz Inżynieria systemów gospodarki cyfrowej [w:] W. Gonciarski (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-61486-79-4.
 18. P. Zaskórski, Modele planowania w organizacjach rozproszonych [w:] W. Gonciarski (red.), Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo WAT,  Warszawa 2008, ISBN 978-83-61486-02-2.
 19. P. Zaskórski, Systemowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach gospodarczych [w:] K. Piotrowski (red.), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Wydawnictwo WAT,  Warszawa 2006, ISBN 83-89399-23-7. 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013