INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATKierownictwo

K I E R O W N I C T W O   I N S T Y T U T U     O R G A N I Z A C J I    I   Z A R Z Ą D Z A N I A

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

Zaskórski

 

Z-ca Dyrektora Instytutu
dr Marian Kasperski

Sekretariat Instytutu
Jadwiga Skulska
   
 

 

K I E R O W N I C Y  Z A K Ł A D Ó W

Kierownik Zakładu Inżynierii Zarządzania
dr Wiesław GONCIARSKI
Kierownik Zakładu Ekonomii
dr Leszek LISIECKI
Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych
dr hab. Marek ADAMKIEWICZ, prof. nadzw. WAT
Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego 
dr hab. Bogusław JAGUSIAK, prof. nadzw. WAT

 

 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013