INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAkredytacja

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

Zakładu Ekonomii

prof. dr hab. Ryszard Ławniczak  

 1. Ławniczak R., Poland, Rozdz.6 w :Eastern European Perspectives on the Development of Public Relations, (Ed. T. Watson), (2014). N.York: PALGRAVE MCMILLAN, nauki  ekonomiczne.
 2. Ławniczak R., Victor Orban’s Hungarian model of transitional public relations; w “Public relations w perspektywie naukowej”(Red.A.Matuszyńska); Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015,  nauki o zarządzaniu.
 3. Ławniczak R., From foreign-imposed to home-grown transitional public relations w: The Routledge Hanbook of Critical Public Relations”Routledge,  nauki o zarządzaniu.

 

dr hab. Janusz Kostecki, prof. WAT

 1. Kostecki J., Bieda i bogactwo w gospodarce  światowej. w: Stosunki międzynarodowe . Teoria i praktyka (praca zbiorowa), Warszawa 2016,ISBN/ISSN: 978-83-208-2212-0, nauki ekonomiczne.
 2. Kostecki J., Finansowe aspekty działalności terrorystycznej, w: Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizacji, Warszawa 2012, ISBN/ISSN 978-83-6195402708,  nauki ekonomiczne.

 

dr hab. Henryk Pałaszewski, prof. WAT

 1. Dybała A., Pawlik A., Pałaszewski H., Anna Dybała: Wprowadzenie do nauki o gospodarowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego J. Kochanowskiego, Kielce 2011, nauki ekonomiczne.
 2. Pałaszewski H., Kryzys globalny gospodarki światowej, w: Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa. red. Adamkiewicz M., Warszawa, 2012, nauki ekonomiczne.
 3. Pałaszewski H., Niestabilność procesów wzrostu gospodarczego w gospodarce światowe,. w: Barwy i cienie bezpieczeństwa, red. W. Gocalski, WAT, Warszawa  2013, nauki ekonomiczne.
 4. Pałaszewski H., Szanse i bariery przełamania spowolnienia procesów rozwojowych w gospodarce polskiej, w: Polska w euroatlantyckiej strefie bezpieczeństwa, red. Z. Trejnis, R. Radziejewski, WAT, Warszawa 2014,  nauki ekonomiczne.

 

dr Leszek Lisiecki

 1. Lisiecki L., Koncepcja mobilizacji finansowej Polski przed 1939 rokiem, w: Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa, WAT, Warszawa 2012,  nauki ekonomiczne, nauki o bezpieczeństwie.
 2. Lisiecki L., Płaca jako kategoria ekonomiczno – finansowa, w: Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie, WAT, Warszawa 2012, nauki ekonomiczne.
 3. Lisiecki L., Bezpieczeństwo jako potrzeba ekonomiczna i dobro publiczne, w: Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski, WAT, Warszawa 2013,  nauki ekonomiczne, nauki o bezpieczeństwie.
 4. Lisiecki L., Ekonomiczne aspekty teorii bezpieczeństwa energetycznego, w: Barwy i cienie bezpieczeństwa, WAT, Warszawa 2013, nauki ekonomiczne, nauki o bezpieczeństwie.
 5. Lisiecki L., Bezpieczeństwo na rynku pracy w Polsce w latach kryzysu, w: Polska w euroatlantyckiej strefie bezpieczeństwa, WAT, Warszawa 2014,  nauki ekonomiczne, nauki o bezpieczeństwie.
 6. Lisiecki L., Zbieg M., Przyczyny i przebieg współczesnych wojen walutowych, w:  Zagrożenia bezpieczeństwa państwa – geneza i charakter i uwarunkowań, WAT, Warszawa 2015.

 

dr Joanna Antczak

 1. Antczak J. współautor Rapacki Z. Uwarunkowania transformacji gospodarczej państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, red.: Grela M., Rapacki Z., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, wydawnictwo Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016, nauki ekonomiczne.
 2. Antczak J.,  Wybrane narzędzia controllingu determinujące bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa na przykładzie PCC Intermodal S. A., red. Kościelecki L., Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności, WAT Wydział Logistyki, wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Warszawa 2016, nauki społeczne, a w tym: nauki o bezpieczeństwie.

 

dr Anna Kuczyńska-Cesarz

 1. Kuczyńska-Cesarz A., Ocena racjonalności poziomu i struktury kosztów pracy na przykładzie wybranej organi­zacji pożytku publicznego (w:)Kooperacje organizacji publicznych, W. Kieżun, A. Let­kiewicz, J. Wołejszo, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011,  nauki ekonomiczne.
 2. Kuczyńska-Cesarz A., Ocena efektywności działalności organizacji pożytku publicznego w oparciu o analizę kosztów pracy (w:)Public Management 2012. Problemy funk­cjo­nowania organizacji publicznych, praca zb. pod red. W. Kieżuna, J. Wołejszo, S. Sirko, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012, nauki ekonomiczne.
 3. Kuczyńska-Cesarz A., Analiza kosztów pracy dla potrzeb zarządzania (w:) Współ­czesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, red. naukowa W. Gonciarski, U. Ornarowicz, WAT, Warszawa 2013,  nauki ekonomiczne.
 4. Kuczyńska-Cesarz A., Porównanie efektywności działalności organizacji pożytku publicznego i wybranego przedsię­bior­stwa sektora małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o analizę kosztów pracy (w:) Public Management 2013. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, praca zb. pod red. W. Kieżuna, J. Wołejszo, S. Sirko, tom II, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013,  nauki ekonomiczne.
 5. Kuczyńska-Cesarz A., Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji pożytku publicznego dla potrzeb audytu i jej znaczenie w innowacyjnym zarządzaniu (w:)Public Management 2014. Administracyjno-logistyczne aspekty innowacyjności w zarządzaniu organizacjami publicznymi, praca zb. pod red. W. Kieżuna, J. Wołej­szo, S. Kowalkowskiego, S. Kurinii, tom I, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014,  nauki ekonomiczne.

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013