INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAkredytacja

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

Zakładu Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz  

 1. Włodarkiewicz W., Korpus oficerski armii Rzeczypospolitej w okresie Sejmu Wielkiego – kształtowanie etosu oficerskiego, w: Etos pracy i deontologia zawodowa, red. M. Kasperskiego i T. Szczurka, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej Warszawa 2011, s. 233-142.
 2. Włodarkiewicz W., Wydział Cybernetyki, w: Wojskowa Akademia Techniczna i jej przemysłowi partnerzy, pod red. W. Włodarkiewicza, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011, s. 16-30.
 3. Włodarkiewicz W., Postawy mieszkańców województwa stanisławowskiego wobec Rzeczypospolitej i ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne od marca do sierpnia 1939 roku, w: Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa, podred. M. Adamkiewicza, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2012, s. 293-307.
 4. Włodarkiewicz W., Instytut Organizacji i Zarządzania, w: Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 2009-2013, pod red. W. Włodarkiewicza, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej Warszawa 2013, s. 147-163.
 5. Włodarkiewicz W., Postawy ludności a stan bezpieczeństwa województwa stanisławowskiego w lipcu 1939 roku, w: Barwy i cienie bezpieczeństwa, pod red. W. Gocalskiego, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2013, s. 195-220.
 6. Włodarkiewicz W., Geneza i funkcjonowanie Szkoły Rycerskiej, w: Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej. 250. Rocznica powołania Szkoły Rycerskiej, pod. red. W. Włodarkiewicza, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2015, s. 133-172.

 

dr hab. Marek Adamkiewicz, prof. WAT  

 

 1. Adamkiewicz M., Wizerunek moralny żołnierza polskiego, w: Bezpieczeństwo narodowe i współpraca sojusznicza w kontekście działań Sił Zbrojnych RP, pod red. Tadeusza Szczurka, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2010, s. 179-193.
 2. Adamkiewicz M., Antropologiczne aspekty pola walki, w: Pole walki jako antynomia bezpieczeństwa,  pod red. Marka Adamkiewicza, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2010, s. 43-77.
 3. Adamkiewicz M., Cele wychowania humanistycznego w uczelni wojskowej, w: Wybrane zagadnienia kształcenia wojskowego, pod red. Tadeusza Szczurka, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2010, s. 43-77.
 4. Adamkiewicz M., Adama Schaffa koncepcja wyzwolenia pracy jako podstawy bezpieczeństwa cywilizacji informatycznej, w: Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego, pod red. Mariana Kasperskiego i Tadeusza Szczurka, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2010, s. 117-128.
 5. Adamkiewicz M., Jakość kształcenia w edukacji dla bezpieczeństwa, w: Współczesne trendy w edukacji dla bezpieczeństwa, pod red. Tadeusza Szczurka, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011, s. 45-73.
 6. Adamkiewicz M., Rola kodeksów w kształtowaniu deontologii zawodowej, w: Etos pracy i deontologia zawodowa, pod red. Mariana Kasperskiego i Tadeusza Szczurka, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011, s. 147-159.
 7. Adamkiewicz M., Terror jako fundamentalne wykroczenie przeciwko życiu, w: Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizmu, pod red. Ryszarda Jakubczaka i Ryszarda Radziejewskiego, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011, s. 173-187.
 8. Adamkiewicz M., Przejawy bezpieczeństwa w bioetyce, w: Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa, pod red. Marka Adamkiewicza,Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2012, s. 327-337.
 9. Adamkiewicz M., Znaczenie norm sekuritalnych dla środowiska społecznego, w: Polska w euroatlantyckiej strefie bezpieczeństwa, pod red. Zenona Trejnisa i Ryszarda Radziejewskiego, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2014, s. 117-131.
 10. Adamkiewicz M., Aksjologia bezpieczeństwa, w: Filozoficzne i społeczne aspekty bezpieczeństwa, pod red. Tadeusza Szczurka,Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2013, s. 11-23.
 11. Adamkiewicz M., Zasadnicza służba wojskowa jako przejaw bezpieczeństwa Polski, w: Współczesne wyzwania bezpieczeństwa państwa, pod red. Bogusława Jagusiaka, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015, s. 214 -232.

dr hab. Krzysztof Sołoducha, prof. WAT

 1. Sołoducha K., Generyczna koncepcja znaczenia a logika hermeneutyczna Hansa Lippsa, w: Język i egzystencja. O problemie kategoryzacji w filozofii Hansa Lippsa, wydanie 2, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej 2013, s. 115-137.
 2. Sołoducha K., Niektóre konteksty teoretyczne logiki hermeneutycznej Hansa Lippsa – próba analizy, w: Język i egzystencja. O problemie kategoryzacji w filozofii Hansa Lippsa, wydanie 2, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej 2013, s. 173-194.

 

dr hab. Janusz Świniarski, prof. WAT

 1. Świniarski J., Chojnacki Wł., Edukacja dla bezpieczeństwa w cywilizacji kognitywnej i płynnej ponowoczesności, w: Społeczne i edukacyjne wymiary inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy, seria Socjologia, pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź i Marcina Liberackiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego Spółka z o.o., Wrocław 2016, s. 137-155.
 2. Świniarski J., Marcinkowski M., Ewolucja badań nad bezpieczeństwem i ich barwy, w: Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania. T.1. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Cieślarczykowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, pod red. nauk. Stanisława Jaczyńskiego i Jerzego Kunikowskiego, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2016, s. 147-162.
 3. Świniarski J., Marcinkowski M., Kultura fizyczna w moralno-bojowym przygotowaniu żołnierzy, w: Morale, cz. II, Morale w świetle wyników badań i w procesie dydaktycznym, pod red. Maryli Fałkowskiej, Agnieszki Filipek, Joanny Ważniewskiej, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2016, s. 311-328.
 4. Świniarski J., Marcinkowski M., Moralne aspekty służby wojskowej – tradycja i współczesność, w: Morale, cz. I, Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale, pod red. Mariana Cieślarczyka i Aleksandry Skrabacz, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2016, s. 227-248.
 5. Świniarski J., Chojnacki Wł., Barwy i cienie w edukacji dla bezpieczeństwa, w: Edukacja dla bezpieczeństwa, pod red. Aleksandry Skrabacz i Leszka Kanarskiego, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014, ss. 56-80.
 6.  Świniarski J., O niektórych rozwinięciach projektu Immanuela Kanta o ustanowieniu wiecznego pokoju, wyjścia z cywilizacji zabijania i wojny zbrojnej, w: Społeczeństwo a wojna. Wojna i pokój – retrospekcja i współczesność, pod red. Marka Bodziany, Wyd. Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2014, s. 30-62.
 7. Świniarski J., O skłonności do idealistyczno-realistycznego pojmowania bezpieczeństwa w myśli Jana Pawła II i jego adherentów, w: Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno-ireniologicznym, pod red. Tomasza Kośmidera, Krzysztofa Gąsiorka i Cezarego Smuniewskiego, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2014, ss. 213-235.
 8. Świniarski J., Wymiar (nie)przestrzenności edukacyjnej, w: Przestrzenność (nie)edukacyjna na poziomie nie tylko elementarnym. W stronę przywództwa …, pod red. Mirosława J. Śmiałka , Wyd. UAM, Kalisz 2013, s. 35-45.
 9. Świniarski J., O niektórych poszukiwaniach aksjologii profesjonalnych sił zbrojnych, w: Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych, pod red. Henryka Spustka, Wyd. WSO we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 141-168.
 10. Świniarski J., Edukacyjne aspekty badań nad bezpieczeństwem, w: Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa, t. 1. Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, pod red. Barbary Kaczmarczyk i Andrzeja Wawrusiszyna, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2013, s. 62-87.
 11. Świniarski J., Idealistyczne i realistyczne spojrzenie na naturę bezpieczeństwa, w: Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalne i strukturalnej, pod. Red. Krzysztofa Drabika, AON, Warszawa 2013, s. 12-34.
 12. Świniarski J., Barwy w pogłębianiu i poszerzaniu badań nad bezpieczeństwem, w: Barwy i cienie bezpieczeństwa, pod red. Włodzimierza Gocalskiego, WAT, Warszawa 2013, s. 9-38.
 13. Świniarski J., Ku paradygmatowi filozofii biozarządzania, w: Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, pod red. nauk. Wiesława Gonciarskiego i Urszuli Ornarowicz, WAT, Warszawa 2013, s. 75-90. 
 14. Świniarski J., Filozoficzne umocowanie podstaw edukacji dla bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych cywilizacji kognitywnej, w: Edukacja dla bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, pod red. Mariana Marcinkowskiego i Mariana Żubera, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Stanisława Leszczyńskiego w Leszcznie, Leszno 2013, s. 25-64.
 15. Świniarski J., O dwoistej naturze pojęć szczęście i bezpieczeństwo, w: Współczesne bezpieczeństwo jednostkowe, pod red. Mariusza Kubiaka i Pawła Żarkowskiego, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa-Siedlce 2013, s.11-35.
 16. Świniarski J., O niektórych poszukiwaniach aksjologii profesjonalnych sił zbrojnych, w: Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych, pod red. Henryka Spustka, Wyd. WSO we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 141-168. 
 17. Świniarski J., Problemy współczesnej filozofii edukacji, w: Społeczne i rekreacyjno-zdrowotne aspekty edukacji, pod red. Ireneusza Michałków, Wyd. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2012, s. 37-52.
 18. Świniarski J., Marcinkowski M., Rola wojny w życiu społecznym. Część I – Wojna w historii myśli przednowożytnej, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2012/2, s. 193-205.
 19. Świniarski J., Główne koncepcje filozoficzne o realizacji bezpieczeństwa przez ustroje polityczne, w: Współczesne bezpieczeństwo polityczne, pod red. Stanisława Jaczyńskiego, Mariusza Kubiaka i Mirosława Minkina, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa-Siedlce 2012, s. 277-290.
 20. Świniarski J., Edukacja dla bezpieczeństwa w perspektywie biopolityki, w: Bezpieczeństwo i edukacja dla bezpieczeństwa w zmieniającej się przestrzeni społecznej i kulturowej, pod red. Ryszarda Rosy, Wyd. UP-H w Siedlcach, Siedlce 2012, s. 319-343.
 21. Świniarski J., Paradygmaty wiedzy o bezpieczeństwie w perspektywie idealizmu i realizmu, w: Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa, pod red. nauk. Marka Adamkiewicza, WAT, Warszawa 2012, s.265-279. 
 22. Świniarski J., Bezpieczeństwo w ujęciu filozoficznym, w: Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i Materiały. T.1, pod red. Lecha Grochowskiego, Akradiusza Letkiewicza, Andrzeja Misiuka, Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011, s. 120-138.
 23. Świniarski J., Możliwości zapewnienia bezpieczeństwa jednostkom politycznym cywilizacji zachodniej w procesie globalizacji wobec działań terrorystycznych, w: Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizacji, pod red. Ryszarda Jakubczaka i Ryszarda Radziejewskiego, WAT, Warszawa 2011, s. 189-212.
 24. Świniarski J., Koncepcje oraz wyznaczniki bezpieczeństwa. Integracyjne i dezintegracyjne podejście do bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, pod red. Bernarda Wiśniewskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011, s. 39-48.
 25. Świniarski J., Transformacja bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, pod red. Bernarda Wiśniewskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011, s. 67-86.
 26. Świniarski J., Bezpieczeństwo a nauka, w: Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, pod red. Bernarda Wiśniewskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011, s. 87-106.
 27. Świniarski J., O tendencjach w przemianach etosu pracy i etyk zawodowych, w: Etos pracy i deontologia zawodowa, pod red. Mariana Kasperskiego i Tadeusza Szczurka, WAT, Warszawa 2011, s. 111-130.
 28. Świniarski J., Chojnacki Wł., Bezpieczeństwo w europejskim i amerykańskim modelu demokracji, w: Transformacje demokracji. Doświadczenia. Trendy. Turbulencje. Perspektywy, pod red. Nauk. Lecha W. Zachera, Wyd. Difin S. A., Warszawa 2011, s. 311-325.
 29. Świniarski J., Renesansowe korekty realistycznej myśli filozoficznej o wojnie, pokoju i bezpieczeństwie na przykładzie poglądów Dantego i Machiavellego, w: Filozofia życia. W poszukiwaniu mądrości, piękna i dobra, pod red. Edwarda Jarmocha i Jerzego Kunikowskiego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce-Drohiczyn 2011, s. 201-218.
 30. Świniarski J., Edukacja dla bezpieczeństwa jako najnowsza koncepcja wychowania meta wojskowego i metaobronnego czasów globalizacji, w: Współczesne trendy w edukacji dla bezpieczeństwa. Kształcenie – Wychowanie - Motywowanie, pod red. Tadeusza Szczurka, WAT, Warszawa 2011, s. 7-43.
 31. Świniarski J., Etyczne przemiany w profesjonalnych siłach zbrojnych, w: Profesjonalizacja obrony narodowej, pod red. Jana Figurskiego i Jerzego Niepsuja, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010, ss. 78-77.
 32. Świniarski J., Społeczna odpowiedzialność organizacji w nowoczesnym zarządzaniu, w: Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku, pod red. Wiesława Gonciarskiego i Piotra Zaskórskiego, WAT, Warszawa 2010, ss. 47-61.
 33. Świniarski J., Działalność zawodowa i jej brak w perspektywie filozofii bezpieczeństwa, w: Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego, pod red. Mariana Kasperskiego i Tadeusza Szczurka, WAT, Warszawa 2010, s. 147-164.
 34. Świniarski J., Filozofia bezpieczeństwa w naturalistycznych interpretacjach pola walki, w: Pole walki jako antynomia bezpieczeństwa, pod red. Marka Adamkiewicza, WAT, Warszawa 2010, s. 9-42.
 35. Świniarski J., Główne koncepcje wojny, pokoju i bezpieczeństwa filozofów starożytnych i średniowiecznych, w: Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo w edukacji, cz. 1. Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa. Security Education. Pod red. Ryszarda Rosa i Janusza Świniarskiego, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2100, s. 25-71.
 36. Świniarski J., Myśl filozoficzna w polemologii, w: Metodologiczna tożsamość polemologii, pod red. Michała Huzarskiego i Bogdana M. Szulca, AON, Warszawa 2010, s. 64-77.

 

dr Beata Czuba  

 1. Czuba B., Znaczenie inteligencji emocjonalnej oraz strategii radzenia sobie z problemami w procesie doskonalenia kompetencji osobistych i zawodowych żołnierzy w: Horyń W., Klupa K., Wełyczko L. (red.), Edukacja w Siłach Zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej WLąd. im. T. Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 2. Czuba B., Zaufanie jako warunek efektywnej komunikacji interpersonalnej. Kategoria zaufania w opiniach studentów Wojskowej Akademii Technicznej,w: Czerwiński K., Fiedor M., Kubiczek J. (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
 3. Czuba B., Społeczeństwo emocjonalnie zaczarowane, w: Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych - socjologiczne azymuty badawcze, Maciejewski J. i in. (red.), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 4. Czuba B., Nowe kobiety? Kontrowersje wokół pełnego dostępu kobiet do stanowisk w wojsku, w: Bodziany M. (red.), Społeczeństwo a wojna. Paradoks wojny we współczesnym ładzie międzynarodowym, Wyd. WSO WLąd. im. T. Kościuszki, Wrocław 2013, s. 188-196.
 5. Czuba B., Od perspektywy androcentrycznej do Gender mainstreaming. Wprowadzanie perspektywy Gender w wojsku na tle transformacji ustrojowej w latach 1999-2009, w: Maciejewski J., Wolska-Zogata I. (red.), Teraźniejszość i przyszłość grup dyspozycyjnych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 127-148.
 6. Czuba B., Jaworowicz M., Kompetencje społeczne i komunikacyjne w zawodzie inżyniera, w: Wiśniewska-Paź B. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych – wybrane aspekty, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 161-184.
 7. Czuba B., Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet podczas konfliktów zbrojnych oraz włączanie kobiet w budowanie pokoju na świecie, w: Bodziany M. (red. ), Społeczeństwo a wojna. Wojna i pokój - retrospekcja i współczesność, Wyd. WSO WLąd. im. T. Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 353-370.
 8. Czuba B., Archetyp Wędrówki Bohatera w opowieściach dowódców wojskowych ,w: Bodziany M. (red.), Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur, Wyd.  WSO WLąd. im. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2015, s. 163-178.

 

dr Grzegorz Jasiński

 1. Jasiński G., Konflikty zbrojne w Afganistanie w XIX i XX w., w: Wojsko Polskie
  w Afganistanie. Doświadczenia i perspektywy
  , red. nauk. B. Bydoń, Warszawa 2012, s.7-16.
 2. Jasiński G. Hasła rzeczowe w: Leksykon Warszawa Walczy 1939–1945 red. nauk. K. Komorowski, Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945” & Bellona, Warszawa 2014, s. 1-999.
 3. Jasiński G., The Battle of Tobruk in the Context of the Polish Military Effort during the Second World War, w: Tobruk in the Second World War. Struggle and Remembrance, Warsaw 2012, s. 7-26.

 

 

dr Marian Kasperski

 1. Kasperski M.,  Wartość pracy w poglądach młodzieży akademickiej, w: Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego, pod red. Mariana Kasperskiego i Tadeusza Szczurka, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2010, s. 339-352.
 2. Kasperski M., Kierzkowska I., Przymioty negocjatora. Rozważania teoretyczne a wyniki badań, w: Etos pracy i deontologia zawodowa, pod red. Mariana Kasperskiego i Tadeusza Szczurka, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011, s. 263-287.
 3. Kasperski M., Wybrane problemy prowadzenia badań społecznych na użytek prac dyplomowych, w: Kasperski M., Michniak J.W., Popiel H., Metodyka przygotowania prac dyplomowych, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2015, s. 107-125.

 

dr Zenon Nowakowski

 1. Nowakowski Z., Prakseologia. Implikacje dla zarządzania procesem pracy, w:  Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego, pod red. Mariana Kasperskiego i Tadeusza Szczurka, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2010, s. 323-330.
 2. Nowakowski Z, Etos oficerski w Siłach Zbrojnych II Rzeczypospolitej, w: Etos pracy i deontologia zawodowa, pod red. Mariana Kasperskiego i Tadeusza Szczurka, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011, s. 243-254.
 3. Nowakowski Z, Bezpieczeństwo profesjonalne oficerów w kontekście nadmiarowych kwalifikacji dowódczych, w: Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa, pod red. Marka Adamkiewicza, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2012, s. 207-220.

dr Adam Ostanek

 1. Ostanek A.A., Dowództwo Okręgu Korpusu nr VI wobec zagrożenia wojennego w 1939 roku, w: Dzieje – Filozofia – Życie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Iwanowi Akinczycowi w 70. rocznicę Urodzin, red. E. Jarmoch, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2011.
 2. Ostanek A.A., Obrona Brześcia w 1939 roku, w: Na Polesiu, Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Wybrane zagadnienia z dziejów militarnych, red. Marek Dudkiewicz, Aleksander Bołdyrew, Wydawnictwo UHP, Piotrków Trybunalski 2011.
 3. Ostanek A.A., Współpraca wojskowo-cywilna na terenie Okręgu Korpusu nr VI Lwów w latach 1921-1939, w: Z Chrystusem w służbie Bogu i ludziom. Księga Jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin 30-lecia pracy naukowej Księdza Profesora Romana Krawczyka,red. Janusz Gmitruk, Anna Wielgosz, Wydawnictwo UPH, Warszawa-Siedlce 2012.
 4. Ostanek A.A., Działalność oświatowa, wychowawcza oraz kulturalna w jednostkach Wojska Polskiego na terenie Okręgu Korpusu nr VI Lwów (1921-1939),w: Wojskowość – Bezpieczeństwo – Wychowanie. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę Urodzin, red. Aneta Niewęgłowska, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2012.
 5. Ostanek A.A., Miejsce i rola bitwy pod Zadwórzem w procesie edukacji historycznej i obywatelskiej społeczeństwa II Rzeczpospolitej, w: Pola bitew dziś i wczoraj, red. Andrzej Olejko, Paweł Korzeniowski, Krzysztof Mroczkowski, Wydawnictwo NapolenV, Oświęcim 2013.
 6. Ostanek A.A., Spór o granicę polsko-radziecką w latach II wojny światowej, w: Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w latach II wojny światowej, red. Wojciech Włodarkiewicz, Janusz Gmitruk, Rafał Roguski, Wydawnictwo MHPRL, Warszawa–Siedlce 2013.
 7. Ostanek A.A., Garnizon Lwów wczoraj i dziś – wymiar poznawczy i edukacyjny, w: Militaria w edukacji historycznej, t. II, Przeszłości nie można zrekonstruować…, red. Andrzej Drzewiecki, Łukasz Różycki, Wydawnictwo Napoleon V, Gdynia 2014.
 8. Ostanek A.A., Działalność spółdzielcza Wojska Polskiego na terenie Małopolski Wschodniej w latach 1921-1939, w: Historia społeczna – Kultura – Spółdzielczość. Studia i szkice dedykowane prof. dr hab. Zofii Chyrze-Rolicz, red. Janusz Gmitruk, Grażyna Korneć, Piotr Matusak, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2014.
 9. Ostanek A.A., "Serce w plecaku", czyli o codzienności służby wojskowej w Małopolsce Wschodniej (1921-1939), w: Wokół kresów, granic i pograniczy w historii wojskowej, red. Andrzej Olejko, Paweł Korzeniowski, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2015.
 10. Ostanek A.A., Kształcenie i wychowanie kadetów Szkoły Rycerskiej, w: Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej. 250 rocznica powołania Szkoły Rycerskiej, red. Wojciech Włodarkiewicz, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015.
 11. Ostanek A.A., Znaczenie Szkoły Rycerskiej, w: Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej. 250 rocznica powołania Szkoły Rycerskiej, red. Wojciech Włodarkiewicz, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015.
 12. Ostanek A.A., Wojsko Polskie a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski na przykładzie akcji „Wisła”, w: Wpływ doświadczeń II wojny światowej na przemiany organizacyjne i doktrynalne Wojska Polskiego w systemie obronnym państwa w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, red. Wiesław B. Łach, Dariusz Radziwiłłowicz, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2015.
 13. Ostanek A.A., Wojsko Polskie a zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie sytuacji w Małopolsce Wschodniej w latach 1921-1939, w: O żołnierskich powinnościach. Tym, co polskość zachowali i o nią walczyli, t. 2,red. Mariusz Kardas, Wydawnictwo NapoleonV, Oświęcim 2016.
 14. Ostanek A.A., „Skrzydlaty Stanisławów”. Działalność Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Stanisławowie i na Ziemi Stanisławowskiej a bezpieczeństwo miasta i regionu (1924-1939), w: Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość – Bezpieczeństwo – Społeczeństwo – Kultura, red. Mariusz Kardas, Adam A. Ostanek, Piotr Semków, Wydawnictwo CKPiDiE, Warszawa-Stanisławów 2016.
 15. Ostanek A.A., Administracja wojskowa, cywilna oraz społeczeństwo Małopolski Wschodniej wobec zagrożenia wojennego 1938 i 1939 roku, w: Człowiek i technika na polach bitew wojen światowych, red. Andrzej Olejko, Paweł Korzeniowski, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016.   

 

dr Joanna K. Skulska

 1. Skulska J.K., Strategie argumentacyjne w zarządzaniu, czyli argumentacja dialektyczna, w: Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, red. W. Gonciarski, U. Ornarowicz, Warszawa WAT 2013, s. 221-230.
 2. Skulska J.K., Araucaria-pl jako wsparcie procesu komunikacyjnego technologiami informatycznymi. Araucaria-Pl as the information technology support  for the proces of  communication, w: Information Systems in Management, nr XVIII,  Wydawnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2013, s. 153-164.
 3. Skulska J.K., Siła słowa, język władzy, retoryka dominacji (perswazja, manipulacja, erystyka) – współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, w: Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, red. B. Jagusiak, Warszawa Wyd. WAT 2015, s. 253-268.

 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013