INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATZakład Inżynierii Zarządzania

Zakład Inżynierii Zarządzania

Misja Zakładu:
Misją Zakładu Inżynierii Zarządzania jest profilowanie kierunku „Zarządzanie”, a ponadto wyposażenie studentów innych kierunków prowadzonych w WAT w niezbędną wiedzę z obszaru współczesnego zarządzania. Zadanie to nie byłoby możliwe bez prowadzenia badań naukowych dotyczących zasad, metod oraz technik nowoczesnego zarządzania. Istotnym elementem działania jest organizowanie imprez naukowych i popularyzatorskich w obszarze zarządzania.


Zadania Zakładu wynikające z założonej misji:

 1. Kompetentne i inspirujące prowadzenie zajęć ze studentami WAT w zakresie zarządzania i marketingu.
 2. Ciągłe doskonalenie programu studiów I i II stopnia na kierunku: Zarządzanie.
 3. Prowadzenie badań naukowych dotyczących nowoczesnych aspektów zarządzania.
 4. Rozbudzanie wśród studentów zainteresowania zagadnieniami współczesnego zarządzania.
 5. Upowszechnianie wiedzy poprzez publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz skrypty dla studentów.
 6. Organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych z zakresu zarządzania.
 7. Kształtowanie wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów postaw przedsiębiorczych.

Pracownicy Zakładu:
– dr Wiesław GONCIARSKI – kierownik zakładu
– prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI
– dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI, prof. WAT
– dr hab. inż. Janusz RYBIŃSKI, prof. WAT
– dr Alicja KRZEPICKA
– dr Marta MISZCZAK
– dr Monika MURAWSKA
– dr Kazimierz PIOTRKOWSKI
– dr inż. Henryk POPIEL
– dr Celina SOŁEK–BOROWSKA
– dr Agnieszka ŚCISŁO
– dr Marek ŚWIĄTKOWSKI
– dr Katarzyna PAWLAK–KOŁODZIEJSKA
– dr Jolanta TARAPATA
– dr Wioletta WEREDA
– dr inż. Zdzisław WOJCIECHOWSKI
– mgr Katarzyna GURMIŃSKA
– mgr Jacek WOŹNIAK
– mgr Wiesława ZAŁOGA

Prowadzone przedmioty:
• Analiza rynku
• Badania marketingowe
• Biznes plan
• Funkcje i umiejętności menedżerskie
• Komunikacja w zarządzaniu
• Kształtowanie kariery i poszukiwanie pracy
• Marketing międzynarodowy
• Marketing relacji
• Marketing usług
• Nauka o organizacji
• Nowoczesne koncepcje zarządzania
• Nowoczesne metody zarządzania kadrami
• Ochrona własności intelektualnej
• Planowanie marketingowe
• Podstawy marketingu
• Podstawy zarządzania
• Procesy informacyjne w zarządzaniu
• Psychologia w zarządzaniu
• Psychologiczne wspomaganie zarządzania kadrami
• Public relations
• Reklama
• Rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników
• Techniki i metody zarządzania
• Zachowania organizacyjne
• Zachowanie konsumenta na rynku
• Zarządzanie jakością
• Zarządzanie kapitałem niematerialnym
• Zarządzanie kompetencjami
• Zarządzanie logistyką
• Zarządzanie procesami
• Zarządzanie projektem
• Zarządzanie ryzykiem
• Zarządzanie strategiczne
• Zarządzanie wartością firmy
• Zarządzanie wiedzą w organizacji
• Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk o zarządzaniu w zakresie:

 • zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacjach biznesowych,
 • zarządzanie kapitałem społecznym w Strukturach Sił Zbrojnych RP,
 • struktury procesowe i technologie teleinformatyczne w zarządzaniu organizacją oraz w projektowaniu,
 • zarządzanie wartością organizacji i klienta oraz zarządzanie relacjami  z interesariuszami,
 • zarządzanie ciągłością działania w organizacji i zarządzanie ryzykiem,
 • projektowanie organizacji oraz modeli biznesowych,
 • zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym i biznesowym.

Wyniki prace są publikowane w periodykach własnych IOiZ oraz w  czasopismach zewnętrznych a także w postaci licznych monografii własnych i w postaci rozdziałów do opracowań zewnętrznych.

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013