INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATZakład Bezpieczeństwa Narodowego

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

Misja Zakładu:
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest powołany do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej związanej z przedmiotami nauczania z zakresu nauk wojskowych – nauk o bezpieczeństwie oraz działalności związanej z podwyższaniem kwalifikacji przez nauczycieli akademickich Zakładu. Działalność ta realizowana jest poprzez profilowanie kierunku „Bezpieczeństwo narodowe”, przekazywanie wiedzy studentom innych kierunków oferowanych w WAT oraz prowadzenie studiów III stopnia w dyscyplinie „bezpieczeństwo narodowe”.

Zadania Zakładu wynikające z założonej misji:

 • Kompetentne i inspirujące prowadzenie zajęć ze studentami WAT w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
 • Ciągłe doskonalenie programu studiów I i II stopnia na kierunku: Bezpieczeństwo Narodowe.
 • Prowadzenie badań naukowych dotyczących nowoczesnych aspektów zarządzania bezpieczeństwem.
 • Rozbudzanie wśród studentów zainteresowania zagadnieniami współczesnego zarządzania bezpieczeństwem.
 • Upowszechnianie wiedzy poprzez publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz skrypty dla studentów.
 • Organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.

Pracownicy Zakładu:
– dr hab. Bogusław JAGUSIAK, prof. WAT – kierownik zakładu
– prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK
– prof. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ
– dr hab. Adam KOŁODZIEJCZYK, prof. WAT
– dr hab. inż. Gabriel NOWACKI, prof. WAT
– dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT
– dr Włodzimierz GOCALSKI
– dr Małgorzata JAROSZYŃSKA
– dr Tomasz KAMIŃSKI
– dr Piotr KOBIELSKI
– dr Grzegorz KOSTRZEWA-ZORBAS
– dr Natalia MOCH
– dr Jerzy STAŃCZYK
– dr Justyna STOCHAJ
– dr Andrzej STRYCHALSKI
– dr Katarzyna ŚMIAŁEK
– dr Wiesław ŚMIAŁEK
– dr Arnold WARCHAŁ
– mgr Krzysztof SZWARC

Prowadzone przedmioty:

• Bezpieczeństwo ekologiczne
• Bezpieczeństwo informacyjne
 • Bezpieczeństwo i ochrona obiektów
 • Bezpieczeństwo kulturowe
 • Efektywność systemów zarządzania kryzysowego
 • Ekonomika bezpieczeństwa
 • Ewaluacja procesów i systemów reagowania kryzysowego
 • Finansowanie zadań zarządzania kryzysowego
 • Geneza konfliktów
 • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Łączność w zarządzaniu kryzysowym
 • Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Nauka o cywilizacji – globalizacja
 • Negocjacje kryzysowe
 • Normalizacja w problematyce bezpieczeństwa
 • Podstawy prawa
 • Podstawy teorii bezpieczeństwa
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Prognozowanie i symulacje
 • Public relations instytucji publicznych
 • Ratownictwo w zarządzaniu kryzysowym
 • Służby państwowe w zarządzaniu kryzysowym
 • Socjologia struktur społecznych
 • Strategia bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa europejskiego
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Ustawodawstwo w zarządzaniu kryzysowym
 • Wiedza o państwie
 • Współczesne systemy polityczne
 • Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
 • Wybrane zagadnienia prawne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem wielkich aglomeracji
 • Zarządzanie konfliktami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie procesami w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie ryzykiem

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie w zakresie:

 • systemy zapewniania  bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego,
 • problemy bezpieczeństwa obiektowego i kluczowych organizacji publicznych,
 • analiza zagrożeń i zapewnianie ciągłości  działania,
 • rozwiązania teleinformatyczne wspierające system bezpieczeństwa narodowego,
 • ewaluacja i doskonalenie systemów zarządzania i reagowania kryzysowego,
 • bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń.

Wyniki prace są publikowane w periodykach własnych IOiZ oraz w czasopismach zewnętrznych, a także w postaci licznych monografii własnych i w postaci rozdziałów do opracowań zewnętrznych.

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013