W dniach 02-03 grudnia 2021 roku na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WLO) odbyła się XI Konferencja Naukowa pt.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, której przewodnim tematem było: Zarządzanie organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki i współdzielenia zasobów. Głównym organizatorem konferencji był Zakład Systemów Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO.

Konferencja ta była kolejną z cyklicznych spotkań naukowych, które od dwóch lat - z uwagi na pandemię Covid-19 - przeprowadzone są zdalnie. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach zasadniczego obszaru tematycznego dotyczącego zarządzania organizacjami w warunkach rozwoju gospodarki cyfrowej i współdzielenia zasobów, a także wykorzystania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu organizacjami w różnych sektorach, z uwzględnieniem podmiotów biznesowych, publicznych i społecznych.

Konferencję otworzył powitalnym przemówieniem J. M. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej - płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Podczas uroczystego otwarcia konferencji głos zabrali również: Prodziekan ds. naukowych WBLiZ - prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich WBLiZ – dr Wiesława Załoga, Dyrektor IOiZ - prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania – dr Wiesław Gonciarski, prof. WAT oraz Prezes TNOiK - prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.

Konferencja zgromadziła naukowców z całego kraju oraz z uczelni zagranicznych. Swój udział w konferencji, zarówno czynny w postaci wygłoszenia referatów, udziału w dyskusji, jak i bierny potwierdzili pracownicy naukowi z 18 polskich uczelni oraz z 7 ośrodków zagranicznych, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Tajlandii, Kanady, Litwy i Ukrainy. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele krajowych instytucji i przedsiębiorstw, a także doktoranci i studenci WAT. Obrady odbyły się w sześciu sesjach tematycznych, w ramach których wygłoszono 35 referatów. W wystąpieniach skupiono się w szczególności na współczesnych trendach w zarządzaniu, cyfryzacji i technologicznych aspektach zarządzania organizacjami, bezpieczeństwie cybernetycznym w cyfrowych organizacjach, koncepcjach i metodach doskonalenia organizacji oraz instrumentach zarządzania bezpieczeństwem finansowym i pozafinansowym. Obrady zakończyła sesja studenckich kół naukowych, w ramach której prelegenci zwrócili uwagę na wyzwania stojące przed współczesnymi organizacjami.

Konferencja była ważną płaszczyzną wymiany poglądów naukowych oraz przedstawienia wyników badań przez teoretyków z obszaru zarządzania, ekonomii i informatyki. Natomiast przedstawiciele biznesu zaprezentowali praktyczne wdrożenia rozwiązań technologii cyfrowych w organizacjach. Uznać należy, że konferencja pozytywnie przyczyniła się do nawiązywania i zacieśnienia współpracy między ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Opracowania przygotowane przez Autorów wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii lub w kwartalniku naukowym „Nowoczesne Systemy Zarządzania”.

W grudniu przyszłego roku przewidywana jest kolejna konferencja, do udziału w której już dzisiaj zapraszamy.

dr Jolanta Tarapata
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Galeria