Misja Zakładu Prawa i Ekonomii (ZPE)

Misją ZPE jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów cywilnych i wojskowych wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie przedmiotów prawnych i ekonomiczno-finansowych.

Rys historyczny Zakładu Prawa i Ekonomii

     Początków dzisiejszego Zakładu Prawa i Ekonomii należy poszukiwać w utworzonej w 1967 r. Katedrze Ekonomii Politycznej i Ekonomiki Wojennej, która od 1988 r. została połączona z Katedrą Nauk Społeczno-Politycznych w Instytut Nauk Społeczno-Politycznych. Od 1990 roku Instytut zmienił nazwę na Instytut Nauk Humanistycznych(INH) w którego strukturze od 1994 r. znajdował się Zakład Ekonomii i Zarządzania, którym kierował dr Kazimierz Piotrkowski. W 1997 r. Zakład posiadał 2 pracownie: Ekonomii i Ekonomiki Obrony oraz Zarządzania i Marketingu. Od 2000 r. w Zakładzie utworzono Pracownię Prawa. INH został zlikwidowany w dniu 31 grudnia 2002 r. a od 01.01.2003 r. powstał Instytut Organizacji i Zarządzania (IOZ), wchodzący w skład Wydziału Cybernetyki WAT. W ramach IOZ funkcjonowały 3 zakłady w tym utworzony wówczas Zakład Ekonomii kierowany przez dr hab. Henryka Pałaszewskiego, prof. WAT. Natomiast wykładowcy prawa zostali przeniesieni do Zakładu Nauk Humanistycznych. W 2009 r. utworzono Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, kierowany przez prof. Zenona Trejnisa, do jego składu przeniesiono wykładowców prawa, mieli oni wspierać kształcenie studentów cywilnych na nowopowstałym kierunku kształcenia bezpieczeństwo narodowe. Zakładem Ekonomii kierował wówczas dr Leszek Lisiecki.
W 2019 roku władze Uczelni postanowiły o połączeniu dotychczasowego Wydziału Logistyki z Instytutem Organizacji i Zarządzania w wyniku czego powstał Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Instytut Organizacji i Zarządzania zachował w tej nowej strukturze dotychczasową nazwę, natomiast Zakład Ekonomii przekształcił się w Zakład Prawa i Ekonomii, którego kierownikiem został dr hab. Janusz Kostecki, prof. WAT.
W skład zakładu wchodziły dwie pracownie, Pracownia Prawa, kierowana przez dr Andrzeja Strychalskiego i Pracownia Finansów i Rachunkowości, kierowana przez dr Annę Kuczyńską-Cesarz. Pracownia Prawa została powołana do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej związanej z przedmiotami nauczania z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, pracy, gospodarczego międzynarodowego humanitarnego konfliktów zbrojnych, natomiast Pracownia Finansów i Rachunkowości została powołana do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej związanej z przedmiotami nauczania z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości. Od 2019 r. pracownie zostały zlikwidowane a kierownikiem zakładu został dr Andrzej Strychalski.
W całym okresie funkcjonowania Zakładu Ekonomii jego pracownicy prowadzili zajęcia z ekonomii, finansów i prawa na wszystkich kierunkach studiów wojskowych i cywilnych w WAT. Obecnie pracownicy ZPE prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe, których wyniki zostały opublikowane w monografiach oraz artykułach naukowych. Poza tym aktywnie uczestniczą w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Skład osobowy Zakładu Prawa i Ekonomii

Kierownik – dr Andrzej Strychalski

prof. dr hab. Ryszard Ławniczak

dr hab. Janusz Kostecki, prof. WAT

dr hab. Tomasz Kamiński, prof. WAT

dr Anna Kuczyńska-Cesarz

dr Monika Szczerbak

dr Waldemar Śledzik

dr Piotr Kobielski

mgr Piotr Nowicki

 dr Joanna Antczak

Podstawowe zadania Zakładu

 1. Prowadzenie zajęć z zakresu prawa, ekonomii, finansów i rachunko­wości ze studentami cywilnymi i wojskowymi.
 2. Prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa, ekonomii, finansów i rachunkowości.
 3. Upowszechnianie wiedzy poprzez publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz skrypty dla studentów.
 4. Uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych o tematyce związanej z pro­wadzoną działalnością dydaktyczną i badawczą.
 5. Prowadzenie praktycznych zajęć z rachunkowości z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych na kierunku „Logistyka ekonomiczna”

Wybrane projekty badawcze realizowane przez pracowników ZPE oraz monografie naukowe pracowników ZPE

 1. PBS WAT nr 668 „Problemy zarządzania, aspekty ekonomiczne i humanistyczne w kontekście bezpieczeństwa narodowego”, WAT 2012 - 2014
 2. Kuczyńska-Cesarz, Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2012.
 3. Uczelniany Grant  Badawczy nt. Interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa finansowego państwa. Kierownik dr hab. Janusz Kostecki, prof. WAT 2020
 4. Kuczyńska-Cesarz, M. Szczerbak, Narzędzia rachunkowości podstawą stabilności sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2020
 5. ENERGETYKA wyzwania prawno- instytucjonalne pod red. nauk. Minta, W. Śledzik, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2016,ISBN: 978-83-64541-17-9
 6. T. Kamiński, Status zatok historycznych. Studium prawnomiędzynarodowe, Instytut Wydawniczy Europrawo Sp. z o.o., Warszawa 2018, ISBN: 978-83-7627-160-6