Misja Zakładu Systemów Zarządzania

Misją ZSZ jest takie prowadzenie dydaktyki i prac badawczych, by dostarczać Studentom i innym interesariuszom wartościowej, najnowszej i ciekawie zaprezentowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości.

Rys historyczny Zakładu Systemów Zarządzania

Źródeł dzisiejszego Zakładu Systemów Zarządzania należy poszukiwać w Zakładzie Ekonomii, który od 1990 roku funkcjonował w ramach samodzielnego Instytutu Nauk Humanistycznych (INH), a który następnie w 1994 r. został przekształcony w Zakład Ekonomii i Zarządzania (ZEiZ). Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że tradycje obszaru zarządzania w WAT są dłuższe, ponieważ obecny kształt i profil funkcjonowania Zakładu odwołuje się również do innego protoplasty, jakim był powołany w WAT jeszcze w 1966 roku Instytut Automatyzacji Systemów Zarządzania. Zarówno Zakładem Ekonomii, jak i ZEIZ kierował w latach 90-tych dr Kazimierz Piotrkowski. Był to czas, kiedy władze Wojskowej Akademii Technicznej dostrzegły potrzebę rozwijania wśród podchorążych, a przyszłych oficerów, wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania. Pracownicy ZEiZ włączeni zostali w realizację przedmiotu pt. Organizacja i zarządzanie, który został wprowadzony do programu studiów na większości kierunków WAT. Ważnym przedsięwzięciem dydaktyczno-organizacyjnym było uruchomienie – z inicjatywy dr Kazimierza Piotrkowskiego – w 1995 roku Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania, a następnie Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studia te cieszyły się wielką popularności, czego potwierdzeniem jest to, że były one organizowane corocznie, a często po dwie grupy równocześnie. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem było podjęcie w 1998 r. kształcenia z zakresu Marketingu i zarządzania na studiach licencjackich, a dwa lata później na studiach magisterskich. Na studia te – wtedy i obecnie – mogą aplikować absolwenci szkół średnich, którzy są zainteresowani problematyką zarządzania, a którzy po przyjęciu stają się cywilnymi studentami WAT.
Następna istotna zmiana zaistniała w 2002 roku w związku z rozformowaniem INH i powołaniem w ramach Wydziału Cybernetyki Instytutu Organizacji i Zarządzania (IOiZ). W tym Instytucie - jednym z trzech zakładów - utworzony został Zakład Inżynierii Zarządzania, którym do grudnia 2005 roku nadal kierował dr Kazimierz Piotrkowski, po którym obowiązki kierownika przejął dr Wiesław Gonciarski.
Zakład Inżynierii Zarządzania dalej był odpowiedzialny za profilowanie studiów z zakresu zarządzania. Zgodnie z ogólnopolską transformacją systemu szkolnictwa wyższego, związaną z przejściem na system boloński, od roku akademickim 2006/2007 zmieniona została nazwa kierunku na Zarządzanie, a jednolite studia magisterskie zostały podzielone na studia licencjackie i magisterskie, w dwóch specjalnościach: informacyjnego wspomagania zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Zakład nadal prowadził Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Przy czym od 2016 roku – dzięki staraniom dr Kazimierza Piotrkowskiego (pełniącego wtedy funkcję prodziekana WCY ds. studenckich) studia te zostały zaaprobowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), jako studia oferowane oficerom przewidzianym na stanowiska od stopnia etatowego mjr/kmd.ppor. wzwyż. Od tego czasu studiują na nich oficerowie oddelegowani przez MON.
W 2004 roku utworzone zostało Studenckie Koło Naukowe „Strategia”, którego pierwszym opiekunem  była dr Marta Miszczak, od 2009 r. – dr Wiesława Załoga, a od października 2019 roku jest dr Jacek Woźniak.
W 2006 roku z inicjatywy ówczesnego Dyrektora IOiZ prof. dr hab. inż. Włodzimierza Miszalskiego powołano do życia czasopismo naukowe pt. Nowoczesne Systemy Zarządzania (NSZ). Z kolei w 2007 r. odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowoczesne koncepcje marketingu i zarządzania, która zapoczątkowała cykliczne konferencje pt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Najpierw odbywały się one co dwa lata, a od 2015 roku przeprowadzane są corocznie. W 2017 roku przekształcono „NSZ” z rocznika w kwartalnik.
Ważną zmianą, w której uczestniczyli Pracownicy ZSZ była – zainicjowana przez ówczesnego Dyrektora IOiZ prof. dr hab. inż. Piotra Zaskórskiego - zmiana programu kształcenia na kierunku Zarządzanie, głównie poprzez szersze wykorzystanie technologii informacyjnych i platform teleinformatycznych w profilowaniu badań oraz procesu kształcenia i kreowania kompetencji cyfrowych współczesnego menedżera. Oprócz zmian w programie studiów, efektach kształcenia oraz programach poszczególnych przedmiotów wprowadzono wtedy m.in. nowe specjalności. W konsekwencji, od 2017 roku studenci studiów I stopnia mogą wybierać: Informatyczne wspomaganie zarządzania lub Zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast studenci studiów magisterskich mogą wybierać między: Systemami Business Intelligence w zarządzaniu, a Zarządzaniem kapitałem intelektualnym.
W 2019 roku władze Uczelni postanowiły o połączeniu dotychczasowego Wydziału Logistyki z Instytutem Organizacji i Zarządzania w wyniku czego powstał Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Instytut Organizacji i Zarządzania zachował w tej nowej strukturze dotychczasową nazwę, natomiast dotychczasowy Zakład Inżynierii Zarządzania został przekształcony w Zakład Systemów Zarządzania. Kierowanie Zakładem nadal powierzono dr. Wiesławowi Gonciarskiemu. Jednocześnie w Zakładzie wyodrębniono trzy pracownie: Strategii, Organizacji i Metod Zarządzania, której kierownikiem została dr Marta Miszczak, Technologii i Inżynierii Zarządzania, której kierownikiem został dr inż. Zdzisław Wojciechowski oraz Ewaluacji i Walidacji Jakości, na kierownika której został wyznaczony dr Jacek Woźniak.
W trakcie tych prawie dwudziestu lat funkcjonowania Zakładu jego pracownicy oprócz prowadzenia zajęć na studiach z zakresu Zarządzania prowadzili i prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach studiów, m.in. z takich przedmiotów jak:   zarządzanie, podstawy zarządzania i przedsiębiorczości, ochrona własności intelektualnych, psychologia, przywództwo, zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, zarządzanie strategiczne. Pracownicy Zakładu prowadzą także badania naukowe, których wyniki zostały opublikowane w dziesiątkach monografii, setkach artykułów naukowych oraz setkach rozdziałów w monografiach. Aktywnie także uczestniczymy w życiu społeczności akademickiej z obszaru zarządzania poprzez udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. 

Skład osobowy Zakładu Systemów Zarządzania 

1. dr hab. Artur Jacek KOŻUCH, prof. WAT – kierownik ZSZ
2. prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI
3. dr hab. Beata DOMAŃSKA-SZARUGA, prof. WAT
4. dr Wiesław GONCIARSKI, prof. WAT
5. dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI, prof. WAT
6. dr hab. inż. Janusz RYBIŃSKI, prof. WAT
7. dr Joanna JOŃCZYK
8. dr Jadwiga KACZMARSKA-KRAWCZAK
9. dr Marta MISZCZAK – z-ca Dyrektora IOiZ ds. kształcenia
10. dr Monika MURAWSKA
11. dr Katarzyna PAWLAK
12. dr Kazimierz PIOTRKOWSKI
13. dr Celina SOŁEK-BOROWSKA
14. dr Jolanta TARAPATA
15. dr Wioletta WEREDA
16. dr inż. Zdzisław WOJCIECHOWSKI
17. dr Jacek WOŹNIAK
18. dr Wiesława ZAŁOGA – prodziekan WLO ds. kształcenia i spraw studenckich
19. mgr Katarzyna GURMIŃSKA

Podstawowe zadania Zakładu Systemów Zarządzania

 - opracowywanie koncepcji programowych i planów studiów na kierunku Zarządzanie;

- przygotowanie, modyfikowanie i prowadzenie przedmiotów na kierunku Zarządzanie, na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych);

- przygotowanie i prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania;

- prowadzenie przedmiotu Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości oraz innych przedmiotów z zakresu zarządzania na wszystkich kierunkach WAT;

- prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości;

- uczestniczenie w przedsięwzięciach dydaktycznych i naukowych z zakresu zarządzania, zlecanych przez władze WAT lub MON;

- organizowanie cyklicznej konferencji naukowej pt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania;

- publikowanie wyników badań w formie monografii, artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz uczestniczenie w konferencjach naukowych, w kraju i za granicą;

- redagowanie zeszytu naukowego „Nowoczesne Systemy Zarządzania”.

Główne obszary badawcze

- Nowoczesne koncepcje zarządzania,

- Informatyczne wspomaganie zarządzania,

- Zapewnienie ciągłości działania organizacji,

- Zarządzanie projektami i procesami,

- Zarządzanie ryzykiem,

- Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji,

- Psychologia w zarządzaniu,

- Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania,

- Zarządzanie kapitałem ludzkim w strukturach wojskowych,

- Rynek kapitałowy,

- Nowe modele biznesowe,

- E-biznes,

- Ochrona własności intelektualnych,

- Zarządzanie logistyką,

- Zarządzanie w dobie czwartej rewolucji przemysłowej,

- Zarządzanie kreatywnością i innowacjami,

- Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu,

- Profesjonalna obsługa klienta,

- Metody i techniki zarządzania.

 

Wybrane projekty badawcze realizowane w Zakładzie Inżynierii Zarządzania

(obecnym Zakładzie Systemów Zarządzania)

 1. 1999 – 2001, PBS 609/WAT, Style kierowania stosowane przez młodszych oficerów służb technicznych Wojska Polskiego a współczesne koncepcje zarządzania, kierownik: dr Wiesław Gonciarski;
 2. 2004-2006, PBS 718/WAT, Nowoczesne metody i techniki stosowane w zarządzaniu personelem – WCY WAT kierownik: dr Kazimierz Piotrkowski;
 3. 2006-2007, PBW 933/WAT, Badanie własności marketingu relacyjnego – WCY WAT – kierownik: dr Alicja Krzepicka;
 4. 2007-2010, PBS 749/WAT, Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, kierownik: dr Wiesław Gonciarski;
 5. 2008-2010, Zag. 5.1. Projektu międzyuczelnianego konsorcjum, Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli – WAT – kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski;
 6. 2009-2011, PBS 801/WAT Kształtowanie wartości rynkowej spółek giełdowych - perspektywa polskiego rynku kapitałowego – WCY WAT kierownik: dr Monika Murawska;
 7. 2011-2012, PBS 935/WAT, Zarządzanie 2.0 – uwarunkowania, paradygmaty, zasady i konsekwencje, kierownik: dr Wiesław Gonciarski;
 8. 2012 – 2014, PBS 668/2012, Problemy zarządzania, aspekty ekonomiczne i humanistyczne w kontekście bezpieczeństwa narodowego – WCY WAT – kierownik: dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski, prof. WAT;
 9. 2015, PBS 916/2015, Zarządzanie kapitałem ludzkim w siłach zbrojnych  w świetle współczesnej  wiedzy w zakresie  zarządzania – WCY WAT – kierownik: dr Kazimierz Piotrkowski;
 10. 2016-18, PBS 924/WAT, Analiza możliwości i implikacji wdrażania nowych rozwiązań technologii teleinformatycznych w zarządzaniu organizacjami sektora publicznego i sektora komercyjnego- kierownik: dr Wiesław Gonciarski.
 11. 2020, UGB WAT, Nr 744 /2020, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w warunkach IV rewolucji przemysłowej – uwarunkowania i konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego i biznesu kierownik: dr Wiesława Załoga.

Projekty badawcze RMN

 1. 2012-2014, RMN 705/2012, Modelowanie procesów bezpieczeństwa – WCY WAT – kierownik: mgr Jacek Woźniak;
 2. 2012-2014, RMN 704/2012, , Projektowanie organizacji ze szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności  procesów biznesowych – WCY WAT – kierownik: dr Wioletta Wereda;
 3. 2014-2015, RMN 947/2014, Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji – WCY WAT – kierownik: mgr Jacek Woźniak;
 4. 2016-2018, RMN 812/2016, Kształtowanie rozwoju organizacji w warunkach społeczeństwa internetowego – WCY WAT – kierownik: mgr Jacek Woźniak;
 5. 2016, dr Wioletta Wereda, koordynator Międzynarodowego zespołu badawczego powołanego przez Wydział Zarządzania i Komunikacji społecznej UJ i Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa w Kownie, Nazwa projektu: Intelligent Self-Government Units. 

Staże naukowe pracowników

 1. dr Wioletta Wereda – Aleksandras Stulginskis University, Faculty of Economics and Management, Institute of Business and Rural Development Management; termin pobytu wrzesień 2013 r. – miesięczny staż naukowy;
 2. dr Wioletta Wereda – Aleksandras Stulginskis University, Faculty of Economics and Management, Institute of Business and Rural Development Management; termin pobytu 08.07.2014 – 10.10.2014 – trzymiesięczny staż naukowy;
 3. dr Wioletta Wereda – Wydział Zarządzania, National School of Political and Administrative Studies w Bukareszcie – termin pobytu 06.07.2016 – 08.10.2016 – trzymiesięczny staż naukowy;
 4. dr Wioletta Wereda – Uniglass Sp. z o.o. w Łomży – staż naukowo-praktyczny w Dziale Handlowym; termin pobytu 01.02. 2015 – 15.03.2015; 01.02.2016-16.03.2016;
 5. dr Wioletta Wereda – Wydział Zarządzania, National School of Political and Administrative Studies w Bukareszcie – termin pobytu 03.07.2017 – 04.10.2017 – trzymiesięczny staż naukowy.

Konferencje organizowane przez obecny Zakład Systemów Zarządzania

 1. Konferencja naukowa nt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zarządzanie w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej – uwarunkowania, nowe paradygmaty oraz konsekwencje dla sektorów publicznego, społecznego i biznesowego, WAT, Warszawa, 05 – 06. 2019 r.
 2. Konferencja Naukowa nt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zarządzanie 4.0 – współczesne trendy w sektorze publicznym, społecznym i biznesowym, WAT, Warszawa, 06-07.12. 2018 r.
 3. Konferencja naukowa nt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. W poszukiwaniu organizacji doskonałej - współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym, społecznym i biznesowym, WAT, Warszawa, 07-08.12.2017 r.
 4. Konferencja naukowa pt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym, WAT, Warszawa, 08-09.12. 2016 r.
 5. Konferencja naukowa pt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Kontrowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku, WAT, Warszawa, 27 listopada 2015 r.
 6. Konferencja naukowa pt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zarządzanie determinowane specyfiką sektora, WAT, Warszawa 05 - 06 grudnia 2013 r.
 7. Konferencja naukowa nt.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiej generacji. Warszawa, 02.12.2011 r.
 8. Konferencja naukowa pt.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Teoria i praktyka, WAT, Warszawa 23.10. 2009 r.
 9. Konferencja naukowa nt. Nowoczesne koncepcje marketingu i zarządzania, WAT, Warszawa, 07.12. 2007 r.

Przedmioty prowadzone przez Pracowników Zakładu na kierunku Zarządzanie

 Studia I stopnia:

- Ochrona własności intelektualnej,

- Podstawy zarządzania,

- Nauka o organizacji i zarządzaniu,

- Techniki zarządzania,

- Zachowania organizacyjne,

- Zarządzanie projektami,

- Zarządzanie kapitałem ludzkim,

- Podstawy marketingu,

- Badania Marketingowe,

- Procesy informacyjne w zarządzaniu,

- Funkcje i umiejętności menedżerskie,

- Biznes plan,

- Rynki kapitałowe i operacje giełdowe,

- Marketing usług,

- Komunikacja w zarządzaniu,

- Nowe modele biznesowe,

- Zarządzanie sprzedażą i obsługa klienta / Sales Management and Customer Service,

- Ilościowa analiza efektywności organizacji,

- Geografia ekonomiczna,

- Zachowania konsumenta na rynku,

- Analiza rynku,

- Kierowanie zespołami,

- Zarządzanie kapitałem niematerialnym,

- Rozwój zawodowy pracowników,

- Kreatywność w zarządzaniu,

- System ocen pracowniczych,

- Zarządzanie kompetencjami w organizacji,

- Kształtowanie kariery i poszukiwanie pracy,

- Psychologiczne wspomaganie zarządzania.

Studia II stopnia:

- Nowoczesne koncepcje zarządzania,

- Nowoczesne strategie i metody marketingu,

- Zarządzanie strategiczne,

- Zarządzanie procesami,

- Przedsiębiorczość,

- Zarządzanie logistyką,

- Psychologia w zarządzaniu,

- Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim,

- Marketing personalny,

- Cross Cultural Management,

- Coaching menedżerski,

- Ocena projektów inwestycyjnych,

- Metody zarządzania – najlepsze praktyki,

- E- biznes i e-commerce,

- Organisational Behaviour,

- Praktyka działań kadrowych,

- Zarządzanie kapitałem relacyjnym,

- Zarządzanie innowacjami,

- Informatyczne systemy zarządzania wiedzą w organizacji,

- Zarządzanie wartością firmy.

Studia podyplomowe oferowane przez Zakład Systemów Zarządzania

 Studia Podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (dla MON)

– kierownik: dr Wiesław Gonciarski, prof. WAT

Studia Podyplomowe: Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją

- kierownik: dr Monika Murawska

Studia Podyplomowe: Zarządzanie organizacją w środowisku IT

- kierownik: dr inż. Zdzisław Wojciechowski

Studia Podyplomowe: Analiza finansowa i rachunkowość

- kierownik: dr Monika Murawska

Koło Naukowe „Strategia” – opiekun: dr Jacek Woźniak

Kwartalnik „Nowoczesne Systemy Zarządzania”