– Aktualności

Instytutu Organizacji i Zarządzania obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji 27 czerwca 2023 r. odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Nauki o zarządzaniu i jakości w Wojskowej Akademii Technicznej”. Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania otworzył Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Rektor, przypominając historię i osiągnięcia Instytutu, podkreślił, że stanowi on integralną część Wojskowej Akademii Technicznej. „Instytut został utworzony 1 stycznia 2003 r. Włączony do Wydziału Cybernetyki kontynuował kształcenie studentów cywilnych na kierunkach zarządzanie i marketing, które uruchomiono w WAT jako pierwsze dla studentów cywilnych. Przez lata zmieniała się struktura organizacyjna i zadania, jakie wyznaczał sobie Instytut. Do najważniejszych osiągnięć naukowych komórki należą, m.in. otrzymanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, organizacja odbywającego się od 2007 r. cyklu konferencji Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania czy własne pismo naukowe „Nowoczesne Systemy Zarządzania” – mówił gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak.

Rektor zwrócił też uwagę na osiągnięcia dydaktyczne Instytutu, m.in. uruchomienie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing, studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz stacjonarnych, niestacjonarnych i studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Aktualnie w Instytucie realizowane są studia I i II stopnia na kierunku zarządzanie oraz studia podyplomowe, których kierunki były modyfikowane wraz ze zmieniającymi się wymaganiami rynku.

W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy Instytutu Organizacji i Zarządzania, przedstawiciele wydziałów Cybernetyki i Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej oraz innych krajowych uczelni.

Z okazji jubileuszu Instytutu jego najbardziej zasłużeni pracownicy zostali wyróżnieni przez Dziekana WLO okolicznościowymi statuetkami. Nagrody wręczyli Rektor-Komendant Przemysław Wachulak oraz płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT.

Paulina Arciszewska-Siek
fot. Instytut Organizacji i Zarządzania

Galeria

W dniu 31.05.2023 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Sprawna komunikacja za pomocą elektronicznych środków komunikowania się oraz ich wpływ na życie zawodowe i prywatne (troska o wellbeing)”. Seminarium zostało zorganizowane z myślą o studentach Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Jego celem było zwrócenie uwagi na możliwości, ale i negatywne strony wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikowaniu się, tak w życiu zawodowym jak i prywatnym. Zamysłem Organizatorek seminarium naukowego było również poznanie w tym względzie opinii studentów.

Seminarium zostało uroczyście otwarte przez Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania Pana prof. dr. hab. Wojciecha Włodarkiewicza.

Organizatorkami seminarium, jak też Prelegentkami, były Wykładowczynie z Instytutu Organizacji i Zarządzania oraz Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności. Swoimi wystąpieniami seminarium uświetniły Studentki: Pani Julia Szczygielska, reprezentująca Instytut Organizacji i Zarządzania oraz Pani Katarzyna Kurkiewicz, reprezentująca Instytut Bezpieczeństwa i Obronności.

Jako pierwsza wystąpiła Pani dr Jolanta Tarapata, która na podstawie wyników autorskich badań przedstawiła problematykę związaną z wirtualnymi zachowaniami konsumentów.

Drugie wystąpienie, prezentowane przez Panią dr Katarzynę Pawlak wraz z Dyplomantką Panią Julią Szczygielską, dotyczyło aplikacji mobilnych w komunikacji marketingowej.

W kolejnej prelekcji, Pani dr Marta Miszczak wskazała na co należy zwrócić uwagę przy ocenie wiarygodności informacji dostępnej w Internecie.

Wątek komunikacji za pomocą nowoczesnych środków komunikowania, kontynuowany był przez Panią Katarzynę Kurkiewicz w wystąpieniu pt. „Wpływ systemu medialnego na odbiorcę”.

Spotkanie kończyło wystąpienie Pani dr Patrycji Bryczek-Wróbel i Pani mgr Katarzyny Gurmińskiej pt. „Wpływ korzystania z Internetu na dobrostan psychiczny”.

O istotności i potrzebie podejmowania tematów uwzględnionych na seminarium, świadczy wieńcząca go dyskusja, w którą chętnie włączyli się Studenci i Prelegenci.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom seminarium.

Galeria

W dniu 19 maja 2023 r. odbyła się I ogólnopolska studencka konferencja naukowa pt. „Nowy świat – nowe zarządzanie?”. Było to pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane przez Studentów Koła Naukowego Studentów „STRATEGIA”, działającego przy Instytucie Organizacji i Zarządzania w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Konferencja miała na celu aktywizację i integrację studenckiej społeczności naukowej z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w dyscyplinie Nauki i Zarządzaniu i Jakości z innymi wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Konferencja koncentrowała się przede wszystkim na współczesnych wyzwaniach teorii i praktyki zarządzania, a w szczególności na zmienności uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Zasadniczym celem konferencji była dyskusja oraz wypracowanie wniosków i wskazówek dla menedżerów odnośnie do zarządzania organizacjami „dynamicznej ery cyfrowej”.

Po oficjalnym powitaniu uczestników i otwarciu konferencji przez dr Wiesławę ZAŁOGĘ (Prodziekana ds. Kształcenia i Spraw Studenckich WLO WAT), dr. hab. Adama OSTANKA, prof. WAT (Zastępcę Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania ds. Naukowych) oraz dr. Jacka WOŹNIAKA (opiekuna KNS „STRATEGIA”), dr Wiesław GONCIARSKI, prof. WAT przedstawił wykład inauguracyjny pt. „Czy sztuczna inteligencja jest inteligentna(?) – perspektywa teorii i praktyki zarządzania”.

Podczas trzech sesji plenarnych studenci zaprezentowali 13 referatów o różnorodnej tematyce związanej z szeroko pojmowanym zarządzaniem organizacjami. W ramach konferencji odbył się także konkurs na najlepszy referat – o nagrodę Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania (z okazji 20-lecia Instytutu). 

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

 • I miejsce – lic. Anna SZALBOT z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – referat: „System zarządzania innowacjami w organizacjach ery cyfrowej”,
 • II miejsce – Klaudia KULIK, Izabela JANUSZ, Kamila ZACHARCZUK z Politechniki Białostockiej – referat: „Uwarunkowania pozapłacowe jako czynnik kształtowania zaangażowania pracowników (na przykładzie Grupy Decathlon)”,
 • III miejsce – mgr Natalia SOBIESKA, absolwentka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – referat: „Zarządzanie ryzykiem w korporacji”.

Wyróżniono również dwa referaty zaprezentowane przez:

 • Joannę KAWALEC, inż. Gabrielę PYTLAKOWSKĄ, dr inż. Justynę SMAGOWICZ, dr. inż. Cezarego SZWEDA z Politechniki Warszawskiej – referat: „Zastosowanie wybranych technologii informatycznych do wspomagania zarządzania produkcją”,
 • Małgorzatę KOWALCZYK z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – referat: „Integracja informacyjna organizacji z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych i mediów cyfrowych”.

Współorganizatorem i Partnerem Merytorycznym I ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej pt. „Nowy świat – nowe zarządzanie?” był Oddział Warszawski Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, który ufundował nagrody książkowe dla wszystkich laureatów konkursu.

Wszyscy Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny podczas wystąpień. Zorganizowana konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń i wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy kołami naukowymi zajmującymi się problematyką zarządzania z różnych polskich uczelni wyższych.

W trakcie konferencji upamiętniono także obchody 17-lecia istnienia Koła Naukowego Studentów „STRATEGIA”. Z tej okazji wręczono pamiątkowe statuetki dotychczasowym Opiekunom Koła: dr Marcie MISZCZAK oraz dr Wiesławie ZAŁODZE. 

lic. Anna SZALBOT

Galeria

W dn. 31.03.2023 r. odbyło się już czwarte wydarzenie z cyklu „Spotkań z Menedżerami i Przedsiębiorcami”, organizowanego przez Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA”.

Zaproszonym Gościem była redaktor Katarzyna WITWICKA-JUREK z Radia ZET, dziennikarka z wykształceniem ekonomicznym, zajmująca się m.in. problematyką regulacji podatkowych oraz makroekonomicznym wsparciem działalności przedsiębiorstw. Spotkanie miało formę dyskusji moderowanej.

Źródło: archiwum K. Witwickiej-Jurek

Wydarzenie uroczyście otworzyła i podsumowała Pani dr Marta MISZCZAK, Zastępca Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania ds. Kształcenia.

W trakcie spotkania poruszone zostały przede wszystkim następujące zagadnienia:

 

Po co nam dziennikarstwo ekonomiczne?

Media jako czwarta władza

Odpowiedzialność za słowo, czyli jak mądrze korzystać z tej „władzy”

Stajemy w obronie klientów, pracowników i pracodawców, a władzy patrzymy na ręce

 

Informacja w dobie dezinformacji

Jak wykryć fake newsa – przykłady z mediów wzięte

Z jakich narzędzi korzystać, by zweryfikować informację

 

Misja: edukacja

W co inwestujemy? Jak zabezpieczamy swoją przyszłość?

Dziennikarstwo wobec wiedzy finansowej Polaków

 

 

Spotkanie było skierowanie do Studentów zarówno kierunku „Zarządzanie”, jak i innych kierunków kształcenia w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

 

Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” dziękuje wszystkim Uczestnikom spotkania za obecność i inspirującą dyskusję!

dr Jacek WOŹNIAK

Galeria

Źródło: archiwum KNS „STRATEGIA”

W dniu 1 marca 2023 r. odbyła się odprawa metodyczna dla pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania. W programie odprawy, poza tradycyjnymi sprawozdaniami przedkładanymi przez dyrekcję i kierowników zakładów oraz kierownika laboratorium, ze względu na przypadający w 2023 r. jubileusz 20-lecia Instytutu wystąpił Dziekan Wydziału płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT, jak również obecny oraz byli dyrektorzy Instytutu:

 • prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ,
 • prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI,
 • dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI, prof. WAT,
 • dr hab. Janusz Świniarski, prof. WAT.

W części poświęconej jubileuszowi 20-lecia Instytutu przybliżone zostały osiągnięcia IOZ:

 • w październiku 1995 r. uruchomiono Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania, a następnie Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 • w październiku 1998 r. uruchomiono studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i marketing, a po trzech latach studia magisterskie (kierunek od 2007 r. nosi nazwę: Zarządzanie).
 • w październiku 1999 r. rozpoczęto kształcenie na Podyplomowych Studiach Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Podyplomowych Studiach Integracji Europejskiej, Podyplomowych Studiach Przywództwa i Komunikacji Społecznej oraz Podyplomowych Studiach Pedagogicznych (przeznaczone dla nauczycieli akademickich WAT).
 • w październiku 2007 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego „Nowoczesne Systemy Zarządzania”.
 • w grudniu 2007 r. odbyła się pierwsza konferencja naukowa, która dała początek cyklicznym spotkaniom naukowym pn. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania (w grudniu 2022 r. obyła się już XII edycja konferencji, przy czym każda z nich ma zawsze odmienny temat wiodący, będący odpowiedzią na aktualne wyzwania w obszarze zarządzania).
 • w październiku 2009 r. rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe (studia I stopnia), a 3 lata później studia II stopnia (magisterskie).
 • w październiku 2010 r. wydano pierwszy numer czasopisma naukowego „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”.
 • 29 września 2014 r. uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie Nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie.
 • W październiku 2016 r. rozpoczęto prowadzenie studiów III stopnia (doktoranckich) w dziedzinie Nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie.
 • 25 listopada 2019 r. uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie.
 • październik 2021 r. – poważny udział w uruchomieniu jednolitych studiów magisterskich na potrzeby MON na kierunku logistyka ekonomiczna.
 • Październik 2022 r. – wejście dyscypliny naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości do systemu ewaluacji działalności naukowej w WAT.
 • listopad 2022 r. – powołanie przez JM Rektora-Komendanta WAT Rady Dyscypliny Naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości”.

Byli Dyrektorzy Instytutu – prof. Miszalski i prof. Świniarski – w swoich wystąpieniach podzielili się wspomnieniami i refleksjami z czasów, kiedy sprawowali swoje funkcje. Prof. Zaskórski – nieobecny na spotkaniu ze względów zdrowotnych – skierował list przygotowany na tę okazję, który odczytany został przez dr. hab. Adama Ostanka, prof. WAT. W dalszej części wystąpili zastępcy dyrektora IOZ – dr Marta Miszczak oraz prof. Ostanek, jak również przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości” prof. Kożuch.

W dniu 28 lutego 2023 r. po 18 latach ze stanowiska kierownika Zakładu Systemów Zarządzania zrezygnował dr Wiesław Gonciarski prof. WAT. Decyzją  Rektora-Komendanta nowym kierownikiem Zakładu Systemów Zarządzania został dr. hab. Artur Jacek Kożuch, prof. WAT. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT oraz dyrekcja Instytutu Organizacji i Zarządzania podziękowali prof. Gonciarskiemu za wieloletnią pracę na rzecz nie tylko Zakładu, ale całej społeczności instytutowej. Z rąk Dziekana i dyrekcji IOZ prof. Gonciarski odebrał pisemne podziękowania wraz ze skromnym upominkiem. Jednocześnie Dziekan wręczył akt nominacyjny nowemu kierownikowi ZSZ – dr. hab. Arturowi Jackowi Kożuchowi, prof. WAT, życząc Mu wielu sukcesów na nowym stanowisku.

Z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia IOZ, po konsultacjach z kierownictwem i pracownikami Instytutu, dokonano wyboru projektu jubileuszowego logo Instytutu. W związku z powyższym w bieżącym roku kalendarzowym logotypem obowiązującym dla wewnętrznych dokumentów instytutowych  oraz wydziałowych jest jubileuszowe logo. Autorem logo jest mgr inż. Marcin Staruch.
 
 

Trwający już niemal rok konflikt zbrojny na Ukrainie dotknął pośrednio wszystkich, przede wszystkim jednak dotknął Naród Ukraiński, którego przedstawiciele stali się bezpośrednimi ofiarami agresji rosyjskiej. Wojna nie zna podziałów społecznych, narodowościowych czy zawodowych – dotyka wszystkich w równym stopniu, a zatem także przedstawicielami tamtejszego świata nauki z którymi bardzo często polskich naukowców łączyły relacje nie tylko zawodowe, ale i przyjacielskie.

Walki na wschodzie Ukrainy połączone z ostrzałami dużych miast spowodowały, że wiele tamtejszych uczelni wraz z kadrą naukową zostało relokowanych w bezpieczniejsze regiony kraju. Opiekę nad czasowo przeniesionymi placówkami naukowymi powierzono uczelniom działającym w zachodnich obwodach Ukrainy. W ten sposób w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie) obok zaprzyjaźnionego Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka, z którym cześć kadry naukowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie od wielu lat współpracuje, znalazł się także Chersoński Państwowy Uniwersytet. Powyższa sytuacja istotnie obciąża Przykarpacki Uniwersytet Narodowy i jego pracowników.

Wychodząc naprzeciw potrzebom iwano-frankiwskiej Alma Mater w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania zainicjowano akcję wsparcia dla strony ukraińskiej pod hasłem „Naukowcy – Naukowcy”, którą koordynował dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT. W ciągu maja i czerwca 2022 roku na terenie Wydziału przeprowadzono zbiórkę darów dla Uniwersytetu. W ciągu następnych miesięcy zorganizowano transport zgromadzonych i zakupionych materiałów, bowiem obok darów materiałowych, wiele osób wsparło akcję finansowo, za co później dokonano zakupów środków, jakie były najbardziej i najpilniej potrzebne Uniwersytetowi. W warunkach wojennych na Ukrainie zorganizowano transport darów. Ostatecznie pod koniec stycznia 2023 roku trafiły one do Iwano-Frankiwska i już dziś służą zarówno naukowcom czasowo przemieszczonym do Iwano-Frankiwska, jak i pracownikom Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka.

Podziękowania dla społeczności WAT na oficjalnej stronie internetowej złożyły władze Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. Tłumaczone z języka ukraińskiego brzmią one następująco:

Społeczność Przykarpackiego Narodowego Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka składa serdeczne podziękowania naszym partnerom i dobrym przyjaciołom z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Akademii Wojskowej Marynarki Wojennej w Gdyni za pomoc humanitarną dla Chersonskiego Uniwersytetu Państwowego oraz innych naukowców przebywających czasowo w naszej uczelni. W szczególności jesteśmy wdzięczni inicjatorom tej akcji pod nazwą „Naukowcy dla naukowców”! Są to prof. Maciej Franz, prof. Adam Ostanek i dr Mariusz Kardas. Wielokrotnie gościli na naszym Uniwersytecie w ramach tradycyjnej dorocznej konferencji z cyklu „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska na przestrzeni dziejów”, której organizację, wspólnie z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku, rozpoczęli w 2016 roku. Ze strony ukraińskiej koordynatorem akcji był Petro Havrylyshyn, docent Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Karpackiego. Nasi koledzy z Polski zebrali wiele potrzebnych rzeczy dla czasowo przesiedlonych kolegów naukowców mieszkających w akademikach naszej uczelni. W szczególności są to komplety pościeli, chemia gospodarcza, koce, artykuły higieniczne itp. Z pomocy tej mogą korzystać przedstawiciele Chersonskiego Państwowego Uniwersytetu, który obecnie działa w oparciu o Przykarpacki Uniwersytet Narodowy, oraz inni naukowcy, którzy czasowo mieszkają w naszych akademikach. W tym trudnym dla nas czasie Polska nadal okazuje prawdziwą solidarność z Ukrainą o czym zawsze będziemy pamiętać! 

https://pnu.edu.ua/blog/2023/01/24/44409/?fbclid=IwAR2W3aZ0v_o8N5GDC408csxLGHkGue4Qm-a_-Mg_fWi0iwZFJN6B4v2YMsw

O akcji „Naukowcy – Naukowcom” napisano także w wydawanym we Lwowie polonijnym dwutygodniku pt. „Kurier Galicyjski”: I

https://kuriergalicyjski.com/naukowcy-naukowcom/?fbclid=IwAR3NSfI8i_UDwgbVE2AhzIxfSlnOfiBPsMh17CGDiB76wYTXr-yck5XvDI

Efekty akcji opisano również na stronie internetowej Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego z Iwano-Frankiwska – organizacji zrzeszającej Polaków zamieszkujących Iwano-Frankiwsk oraz Ukraińców, którzy wykazują zainteresowanie polską kulturą i historią:
https://www.ckpide.eu/pl/aktualnosci/wydarzenia/5491-polsko-ukrainska-akcja-naukowcy-naukowcom?fbclid=IwAR1h7upvM-R5VsRM-SMpKOaEwQ_BZkwg7BVCT09cPKQrIu1s6HHkUK6WZ30

autor fot. Petro Hawryłyszyn

KONTAKT

Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Bezpieczeństwa,
Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna

gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00-908 Warszawa 49


Sekretariat Instytutu
(bud. 135 pok. 4.20):

Jadwiga Skulska
tel. +48 261 839 524

Back to top