Misja Laboratorium Inżynierii Zarządzania

Laboratorium Inżynierii Zarządzania powstało w celu wspomagania prac badawczych oraz dydaktyki Instytutu Organizacji i Zarządzania (IOZ) w obszarze szeroko pojętej informatyki. Prowadzone w laboratorium badania oraz zajęcia dydaktyczne  koncentrują się na wykorzystaniu informatycznych metod oraz narzędzi wspomagania w takich dyscyplinach jak zarządzanie oraz bezpieczeństwo.

Rys historyczny Laboratorium Inżynierii Zarządzania

Laboratorium Inżynierii Zarządzania powstało w roku 2019 na bazie Pracowni Zarządzania i Bezpieczeństwa, która funkcjonowała w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Cybernetyki WAT.

Skład osobowy Laboratorium Inżynierii Zarządzania

Kierownik – dr inż. Grzegorz Pokorski

mgr inż. Marcin Staruch

Podstawowe zadania Laboratorium Inżynierii Zarządzania

- prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o bezpieczeństwie;

- realizacja zadań dydaktycznych z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem narzędzi wspomagania informatycznego;

- udział w konferencjach naukowych oraz publikowanie wyników badań w postaci monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych.

Główne obszary badawcze

- wykorzystanie w zarządzaniu systemów informatycznego wspomagania (MRP/ERP, OLTP/OLAP/DM, GIS itp. ),

- zarządzanie procesami,

- modelowanie procesów,

- analizy geoprzestrzenne,

- analizy zagrożeń,

- analiza ryzyka,

- geomarketing,

- zobrazowanie geoprzestrzenne w Siłach Zbrojnych RP i w zarzadzaniu kryzysowym,

- symulacje komputerowe,

- analizy statystyczne.

Wybrane projekty badawcze realizowane przez pracowników
Laboratorium Inżynierii Zarządzania

  1. 2019 – 2020, UGB 745, Rola procesów kreowania świadomości sytuacyjnej zespołów zarządzania kryzysowego w systemie ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu – WLO WAT – kierownik: dr inż. Grzegorz Pokorski

Przedmioty realizowane w ramach Laboratorium Inżynierii Zarządzania

- Podstawy informatyki

- Nauka o organizacji

- Statystyka opisowa

- Zarządzanie projektami

- Informatyka w zarządzaniu

- Biznes plan

- Rynki kapitałowe i operacje giełdowe

- Informatyczne wspomaganie zarządzania kadrami

- Modelowanie danych i baz danych

- Narzędzia projektowania procesów biznesowych

- Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (MRP, ERP, CRM, SCM)

- Podstawy hurtowni danych

- Analiza i wizualizacja danych w zarzadzaniu

- Marketing Internetowy z elementami e-biznesu

- Podstawy systemów GIS

- Bezpieczeństwo informacyjne

- Ilościowa analiza efektywności organizacji

- Zarządzanie ryzykiem

- Statystyka matematyczna

- Zarządzanie procesami

- Wybrane problemy informatyzacji państwa

- Informatyczne systemy zarządzania wiedzą w organizacji

- Transakcyjne systemy informatyczne

- Organizacja hurtowni danych

- Informatyczne systemy agregacji i analizy danych

- Informatyczne systemy eksploracji danych

- Modele wdrażania i implementacji systemów BI

- Modelowanie i algorytmizacja procesów i systemów biznesowych

- Metody i narzędzia wspomagania decyzji i prognozowania

- Wybrane problemy informatyzacji państwa

- Media i komunikacja w zarządzaniu kryzysowym

- Podstawy informatyki

- Zarządzanie procesami w sytuacjach kryzysowych

- Podstawy systemów informacji geoprzestrzennej

- Systemy monitorowania i analizy zagrożeń

- Mapy cyfrowe i systemy GIS

- Technologie informacyjne w Bezpieczeństwie

- Strategie informacyjne w systemach bezpieczeństwa

 

Wykorzystywane oprogramowanie

- abcFITNESU,

- abcMAGAZYNU,

- Adobe Reader,

- Adonis 5.1,

- Arcus 2015 .Net,

- Aris 10,

- Bizagi Modeler,

- E-Risk,

- Gimp,

- IBM WebSphere Business Modeler Basic 7.0,

- iGrafx,

- Inkscape,

- Inovatica,

- LoMAG – program magazynowy,

- Microsoft Office 2019,

- Microsoft Project 2019,

- Microsoft Visio 2019,

- Microsoft Windows 10 – wersja Education,

- mpCRM,

- mpFAKTURA,

- mpFIRMA,

- mpGABINET,

- mpSEKRETARIAT,

- PS IMAGO PRO ver. 6.0,

- QGIS,

- SAP PowerDesigner,

- Vensim.