Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania


 

W dniach 02-03 grudnia 2021 roku na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WLO) odbyła się XI Konferencja Naukowa pt.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, której przewodnim tematem było: Zarządzanie organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki i współdzielenia zasobów. Głównym organizatorem konferencji był Zakład Systemów Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO.

Konferencja ta była kolejną z cyklicznych spotkań naukowych, które od dwóch lat – z uwagi na pandemię Covid-19 – przeprowadzone są zdalnie. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach zasadniczego obszaru tematycznego dotyczącego zarządzania organizacjami w warunkach rozwoju gospodarki cyfrowej i współdzielenia zasobów, a także wykorzystania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu organizacjami w różnych sektorach, z uwzględnieniem podmiotów biznesowych, publicznych i społecznych.

Konferencję otworzył powitalnym przemówieniem J. M. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej – płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Podczas uroczystego otwarcia konferencji głos zabrali również: Prodziekan ds. naukowych WBLiZ – prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich WBLiZ – dr Wiesława Załoga, Dyrektor IOiZ – prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania – dr Wiesław Gonciarski, prof. WAT oraz Prezes TNOiK – prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.

Konferencja zgromadziła naukowców z całego kraju oraz z uczelni zagranicznych. Swój udział w konferencji, zarówno czynny w postaci wygłoszenia referatów, udziału w dyskusji, jak i bierny potwierdzili pracownicy naukowi z 18 polskich uczelni oraz z 7 ośrodków zagranicznych, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Tajlandii, Kanady, Litwy i Ukrainy. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele krajowych instytucji i przedsiębiorstw, a także doktoranci i studenci WAT. Obrady odbyły się w sześciu sesjach tematycznych, w ramach których wygłoszono 35 referatów. W wystąpieniach skupiono się w szczególności na współczesnych trendach w zarządzaniu, cyfryzacji i technologicznych aspektach zarządzania organizacjami, bezpieczeństwie cybernetycznym w cyfrowych organizacjach, koncepcjach i metodach doskonalenia organizacji oraz instrumentach zarządzania bezpieczeństwem finansowym i pozafinansowym. Obrady zakończyła sesja studenckich kół naukowych, w ramach której prelegenci zwrócili uwagę na wyzwania stojące przed współczesnymi organizacjami.

Konferencja była ważną płaszczyzną wymiany poglądów naukowych oraz przedstawienia wyników badań przez teoretyków z obszaru zarządzania, ekonomii i informatyki. Natomiast przedstawiciele biznesu zaprezentowali praktyczne wdrożenia rozwiązań technologii cyfrowych w organizacjach. Uznać należy, że konferencja pozytywnie przyczyniła się do nawiązywania i zacieśnienia współpracy między ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Opracowania przygotowane przez Autorów wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii lub w kwartalniku naukowym „Nowoczesne Systemy Zarządzania”.

W grudniu przyszłego roku przewidywana jest kolejna konferencja, do udziału w której już dzisiaj zapraszamy.

dr Jolanta Tarapata
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

Galeria


 

Sprawozdanie z X Międzynarodowej Konferencji Naukowej
NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA
Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych

W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyła się jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA. Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych” (NKiMZ 2020). Wydarzenie stanowiło kontynuację wieloletniego cyklu konferencyjnego i tradycyjnie zostało zorganizowane przez Zakład Systemów Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, a także współorganizatorów: Wydział Cybernetyki WAT, Zarząd Główny Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania oraz Wydział Zarządzania Narodowego Uniwersytetu Studiów Politycznych i Administracji Publicznej w Bukareszcie (Rumunia).

Tegoroczny wybór problematyki i forma konferencji uwarunkowane były konsekwencjami światowej pandemii COVID-19. Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną, zarówno w Polsce, jak i na świecie, konferencja odbyła się w formule on-line, za pomocą aplikacji Microsoft Teams, a jej tematem przewodnim było zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych, a zatem w warunkach zakłóconej działalności, utraty kontroli, zaburzeń równowagi wewnętrznej, zmniejszenia produkcji, zatrudnienia, inwestycji i in. Jak podkreślano, sytuacja kryzysowa może dotyczyć każdego podmiotu na rynku i w zróżnicowanym zakresie determinować strategie, metody i techniki zarządzania. Wzorem lat ubiegłych organizatorzy w programie wydarzenia uwzględnili także dyskusję dotyczącą m.in. zagadnień związanych z kapitałem ludzkim, zarządzaniem relacjami czy technologiami teleinformacyjnymi w zarządzaniu.

Patronat honorowy nad konferencją sprawowali: Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Dziekani: Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT płk dr hab. inż. Szymon Mitkow oraz Wydziału Cybernetyki WAT dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, a także prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka. Patronat medialny nad wydarzeniem został objęty przez „Głos Akademicki” oraz „Przegląd Organizacji”.

Rada Naukowa konferencji składała się z wielu wybitnych osobistości świata nauki. Na czele Rady Naukowej stanął dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania WAT prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz. Honorowymi przewodniczącymi Rady Naukowej byli: dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski (WAT), prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka (Politechnika Częstochowska, TNOiK), prof. dr hab. inż. Bogdan Nogalski (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), dr hab. inż. Przemysław Simiński (Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej).

Mimo trudnej sytuacji pandemicznej w Polsce, konferencja była dużym sukcesem – zgromadziła ponad 120 osób z niemal 30 polskich i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawicieli świata biznesu. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele takich uczelni jak: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Akademia Sztuki Wojennej, Akademia WSB, Faculty of Information Studies in Nove Mesto (Słowenia), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kazan Federal University Office for Advanced Engineering and Complex Systems (Francja), Middle Georgia State University (USA), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Warszawska, Stellenbosh University (Republika Południowej Afryki), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Vytautas Magnus University (Litwa), VSB – Technical University of Ostrava (Czechy), Żytomierski Instytut Wojskowy (Ukraina). W konferencji udział wzięli ponadto przedstawiciele takich organizacji jak: 18 Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka, KGHM Polska Miedź S.A., e-Point S.A., Grupa Azoty S.A., Take Control, Narodowy Bank Polski.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 9.30 oficjalnym przywitaniem gości i otwarciem konferencji. W imieniu organizatorów i współorganizatorów głos zabrali: dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prezes Zarządu Głównego TNOiK prof. dr hab. inż. Leszek Mitkow, dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. inż. Wojciech Włodarkiewicz, kierownik Zakładu Systemów Zarządzania dr Wiesław Gonciarski, prof. WAT, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Monika Murawska. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał prorektor ds. naukowych WAT prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.

Program konferencji był bogaty. Dzień wypełniało ponad 40 wystąpień w języku polskim i angielskim, podzielonych na 6 sesji tematycznych, w tym dwie sesje plenarne i 4 sesje panelowe. I sesja plenarna podporządkowana była problematyce odpowiedzialnego zarządzania w warunkach pandemii COVID-19 (moderatorzy: prof. dr hab. inż. Bogdan Nogalski, dr hab. inż. Adam Ostanek, prof. WAT). Następnie, równolegle odbywały się sesje panelowe I („Zarządzanie kryzysowe w aspekcie przywództwa, komunikacji i bezpieczeństwa”; moderatorzy: dr hab. Urszula Ornarowicz, prof. SGH oraz dr Wiesław Gonciarski, prof. WAT) i III („Rola technologii cyfrowych we współczesnych organizacjach”; moderatorzy: prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ). Duże zainteresowanie budziła sesja plenarna II („Cybersecurity and information system management in COVID – 19”, moderatorzy: dr Celina Sołek-Borowska oraz dr Wioletta Wereda), w czasie której referaty zaprezentowali przedstawiciele ośrodków zagranicznych z USA, Francji, Ukrainy, Słowenii i RPA. Ostatnim elementem programu była sesja panelowa II nt. wyzwań zarządzania na poziomie funkcjonalnym i strategicznym (moderatorzy: prof. dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk oraz dr Kazimierz Piotrkowski) oraz przebiegająca równolegle sesja panelowa IV, dotycząca znaczenia infrastruktury teleinformatycznej w zarządzaniu organizacjami w sytuacjach kryzysowych (moderatorzy: dr Wiesława Załoga, dr inż. Zdzisław Wojciechowski). Po sesji panelowej IV odbyła się sesja plakatowa, której przewodniczyła dr Monika Murawska. Prelegenci biorący udział w konferencji zaprezentowali wyniki wielu interesujących badań, a wystąpieniom niejednokrotnie towarzyszyła ożywiona dyskusja. Z uwagi na światową sytuację związaną z eskalacją zachorowań na COVID-19, uczestnicy konferencji wskazywali na konsekwencje ekonomiczne pandemii oraz pojawiające się w związku z tym możliwości i zagrożenia rozwoju przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Konferencja zakończyła się około godziny 18 podsumowaniem i podziękowaniami, które w imieniu organizatorów złożyli uczestnikom konferencji: kierownik Zakładu Systemów Zarządzania dr Wiesław Gonciarski, prof. WAT oraz przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Monika Murawska. Na pożegnanie zabrzmiała kolęda bożonarodzeniowa w wykonaniu Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej.

Konferencja spotkała się z ciepłym przyjęciem przez jej uczestników. Oceniając przebieg wydarzenia i jego założenia merytoryczne, goście zwrócili uwagę na interdyscyplinarną, ciekawą i aktualną tematykę oraz sprawną organizację. Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy Instytut Organizacji i Zarządzania profilował konferencję w formule on-line. Konferencję organizował zespół pracowników Zakładu Systemów Zarządzania w składzie: dr Monika Murawska, dr Marta Miszczak, dr Katarzyna Pawlak, dr Celina Sołek-Borowska, dr Jolanta Tarapata, dr Wioletta Wereda, mgr Katarzyna Gurmińska, mgr Michał Jurek, mgr inż. Marcin Staruch, przy nieocenionej pomocy prof. dr hab. Piotra Zaskórskiego, dr Wiesława Gonciarskiego, prof. WAT, dr Wiesławy Załogi, dr Kazimierza Piotrkowskiego oraz dr Zdzisława Wojciechowskiego, a także wsparciu Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania oraz innych partnerów ze strony organizatora i współorganizatorów. Dziękuję serdecznie uczestnikom konferencji oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu konferencji.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Monika Murawska