Misja Zakładu Nauk Humanistycznych

Misją ZNH jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów cywilnych i wojskowych wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie przedmiotów humanistycznych i społecznych.

Rys historyczny Zakładu Nauk Humanistycznych

     Geneza Zakładu Nauk Humanistycznych sięga lat 60. XX wieku. Niemniej jednak kluczowy dla historii zakładu był przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., gdy wraz ze zmianami w kraju doszło do głębokich przemian w strukturach Wojskowej Akademii Technicznej. 4 sierpnia 1988 roku z połączenia katedr Nauk Społeczno-Politycznych oraz Ekonomii Politycznej i Ekonomiki Wojennej powstał Instytut Nauk Społeczno-Politycznych. W następnym roku został przekształcony w Instytut Nauk Społecznych, a w grudniu 1990 roku w Instytut Nauk Humanistycznych, który w latach 1990–2002 był jedną z podstawowych jednostek organizacyjnych WAT. Oprócz dydaktyki jego pracownicy prowadzili działalność naukowo-badawczą z zakresu nauk humanistycznych i ekonomicznych. 1 stycznia 2003 roku INH został przeformowany w liczący trzy zakłady Instytut Organizacji i Zarządzania (IOiZ) i wszedł w skład Wydziału Cybernetyki. Oprócz zakładów Ekonomii oraz Inżynierii Zarządzania powstał wówczas Zakład Nauk Humanistycznych (ZNH) na czele z dr. Tymanowskim, który 30 czerwca 2002 roku został zastąpiony przez dr. Marka Adamkiewicza. Oprócz działalności badawczej pracownicy ZNH prowadzili działalność dydaktyczną na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie przedmiotów humanistycznych i społecznych.
     W kolejnych latach IOiZ przechodził liczne zmiany organizacyjno-kadrowe. W 2018 roku kierownikiem Zakładu Nauk Humanistycznych został prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz. W 2019 roku wskutek reorganizacji Wydziału Cybernetyki i Wydziału Logistyki, IOiZ wszedł w skład nowo utworzonego Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. W wyniku tych przemian zmiany objęły również Zakład Nauk Humanistycznych. 1 października 2019 roku kierownikiem ZNH został dr Marian Kasperski. W Zakładzie utworzono zaś pracownię Filozofii i Etyki na czele z dr Joanną Skulską oraz pracownię Historii i Wychowania, którą kierował dr hab. Adam Ostanek. Od 1 listopada 2020 r. Zakładem kieruje dr Grzegorz Jasiński.
     Oprócz działalności dydaktycznej na wszystkich wydziałach Wojskowej Akademii Technicznej, pracownicy Zakładu prowadzą także badania naukowe, których wyniki zostały opublikowane w licznych monografiach, artykułach naukowych oraz rozdziałach w monografiach. Aktywnie uczestniczą również w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. 

Skład osobowy Zakładu Nauk Humanistycznych

Kierownik – dr Grzegorz Jasiński

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania

dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

dr hab. Marek Adamkiewicz, prof. WAT

dr hab. Krzysztof Sołoducha, prof. WAT

dr hab. Janusz Świniarski, prof. WAT

dr Beata Czuba

dr Sylwia Fijałkowska

dr Marian Kasperski

dr Krzysztof Klimek

dr Marcin Mielnik

dr Stanisław Ptaszek

dr Paweł Pulik

dr Joanna Skulska

dr Włodzimierz Ważniewski

Podstawowe zadania Zakładu Nauk Humanistycznych

- prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych;

- publikowanie wyników badań w formie monografii, artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz uczestniczenie w konferencjach naukowych, w kraju i za granicą;

- realizacja przedsięwzięć dydaktycznych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych ze studentami cywilnymi i wojskowymi zlecanych przez wydziały i SSW WAT 

Wybrane projekty badawcze realizowane przez pracowników Zakładu Nauk Humanistycznych

  1. 2016–2018 PBS 924/2016, Analiza możliwości i implikacji wdrażania nowych rozwiązań technologii teleinformatycznych w zarządzaniu organizacjami sektora publicznego i sektora komercyjnego – dr Beata Czuba, współudział
  2. 2016–2017, RMN 810/2016, Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej – WCY WAT – kierownik: dr Adam Ostanek
  3. 2017–2019, RMN 856/2017, Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa ziem południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1921–1939) – WCY WAT – kierownik: dr Adam Ostanek

Staże naukowe pracowników

  1. dr Adam Ostanek – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina), czerwiec 2016 r., asystent profesora.
  2. dr Adam Ostanek – Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina), wrzesień – październik 2016 r., asystent profesora.
  3. dr Grzegorz Jasiński – Narodowa Akademia Nauk Ukrainy/ Instytut Ukrainoznawstwa im. Iwana Krypiakiewicza we Lwowie (Ukraina), wrzesień 2017 r., asystent profesora.
  4. dr Adam Ostanek – Narodowa Akademia Nauk Ukrainy / Instytut Ukrainoznawstwa im. Iwana Krypiakiewicza we Lwowie (Ukraina), wrzesień 2017 r., asystent profesora.