Rok 2022 dla społeczności Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni jest czasem szczególnym. W tym roku mija 100 lat od powołania do życia pierwszej polskiej placówki, kształcącej kadry dla Polskiej Marynarki Wojennej. Z tej okazji Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni w dniach 18-19 października br. zorganizowała konferencję naukową pt. „Polityka, bezpieczeństwo i edukacja w 100-lecie polskiego morskiego szkolnictwa wojskowego”. Dyskusja naukowa miała charakter interdyscyplinarny, a w gronie uczestników konferencji znajdowali się przedstawiciele szeregu dyscyplin naukowych reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce. Wojskową Akademię Techniczną w tym wydarzeniu reprezentowali prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT oraz dr Justyna Stochaj. Prof. Jagusiak wygłosił podczas spotkania referat pt. Zastosowanie czterech filarów edukacji na rzecz bezpieczeństwa morskiego, prof. Włodarkiewicz referat zatytułowany Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej RP w kampanii polskiej 1939 roku, prof. Ostanek: Liga Morska i Kolonialna jako element polityki bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej na przykładzie Małopolski Wschodniej i Wołynia, natomiast dr Stochaj: Zalecenia w zakresie przygotowania ludności na wypadek wystąpienia kryzysu i wojny. Prof. Jagusiak oraz prof. Ostanek ponadto moderowali dwoma panelami dyskusyjnymi. Spotkanie zaowocowało nie tylko wymianą myśli naukowej, ale było także okazją do osobistych przyjacielskich rozmów po okresie pandemii.

Galeria