9 grudnia 2023 roku został przeprowadzony egzamin końcowy na studiach podyplomowych „Zarządzania zasobami ludzkimi”, realizowanych na zlecenie MON, które są przeznaczone dla  oficerów wykonujących obowiązki służbowe na stanowiskach związanych z działalnością kadrową lub kierowaniem zespołami ludzkimi oraz dla oficerów planowanych do wyznaczenia na takie stanowiska. Studia te – prowadzone przez Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT w trybie zaocznym – były realizowane zgodnie ze zmodyfikowanym w grudniu 2022 roku programem studiów.

Celem studiów było w szczególności: pogłębienie wiedzy, doskonalenie umiejętności i kształtowanie nowych kompetencji w zakresie rozwiązywania różnych problemów związanych z prowadzeniem polityki kadrowej, kierowaniem ludźmi, organizowaniem pracy zespołowej, motywowaniem, przewodzeniem, rozwiązywaniem konfliktów, doskonaleniem zawodowym, negocjowaniem oraz komunikacją interpersonalną i teleinformatyczną.

Studia trwały dwa semestry – od stycznia do grudnia 2023 r. - i były prowadzone w formie 12 dwudniowych weekendowych zjazdów, w trakcie których odbywały się zajęcia dydaktyczne oraz ostatniego zjazdu przeznaczonego na egzamin końcowy. Podczas studiów słuchacze wykazali się dużym zdyscyplinowaniem, zaangażowaniem oraz chęcią pozyskiwania wiedzy.

Egzamin końcowy został przeprowadzany przez Komisję egzaminacyjną wyznaczoną decyzją Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WLO). Przewodniczącym Komisji egzaminacyjnej był dr Wiesław Gonciarski, prof. WAT, który jest także kierownikiem tych studiów. Słuchacze do egzaminu byli bardzo dobrze przygotowani, co w połączeniu z wysokimi średnimi ocen z egzaminów i zaliczeń oraz prac końcowych spowodowało, że słuchacze uzyskali wysokie oceny na dyplomach ukończenia studiów. Pięcioro słuchaczy, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią z egzaminów i zaliczeń, zostało nagrodzonych przez Dziekana WLO nagrodami książkowymi.

Jednocześnie zauważyć należy, że 13 stycznia 2024 r. rozpocznie się kolejna edycja tych studiów.

Galeria