XI Konferencja Naukowa pt. Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania

W dniach 02-03 grudnia 2021 roku na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WLO) odbyła się XI Konferencja Naukowa pt.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, której przewodnim tematem było: Zarządzanie organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki i współdzielenia zasobów. Głównym organizatorem konferencji był Zakład Systemów Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO.

Konferencja ta była kolejną z cyklicznych spotkań naukowych, które od dwóch lat – z uwagi na pandemię Covid-19 – przeprowadzone są zdalnie. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach zasadniczego obszaru tematycznego dotyczącego zarządzania organizacjami w warunkach rozwoju gospodarki cyfrowej i współdzielenia zasobów, a także wykorzystania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu organizacjami w różnych sektorach, z uwzględnieniem podmiotów biznesowych, publicznych i społecznych.

Konferencję otworzył powitalnym przemówieniem J. M. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej – płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Podczas uroczystego otwarcia konferencji głos zabrali również: Prodziekan ds. naukowych WBLiZ – prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich WBLiZ – dr Wiesława Załoga, Dyrektor IOiZ – prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania – dr Wiesław Gonciarski, prof. WAT oraz Prezes TNOiK – prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.

Konferencja zgromadziła naukowców z całego kraju oraz z uczelni zagranicznych. Swój udział w konferencji, zarówno czynny w postaci wygłoszenia referatów, udziału w dyskusji, jak i bierny potwierdzili pracownicy naukowi z 18 polskich uczelni oraz z 7 ośrodków zagranicznych, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Tajlandii, Kanady, Litwy i Ukrainy. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele krajowych instytucji i przedsiębiorstw, a także doktoranci i studenci WAT. Obrady odbyły się w sześciu sesjach tematycznych, w ramach których wygłoszono 35 referatów. W wystąpieniach skupiono się w szczególności na współczesnych trendach w zarządzaniu, cyfryzacji i technologicznych aspektach zarządzania organizacjami, bezpieczeństwie cybernetycznym w cyfrowych organizacjach, koncepcjach i metodach doskonalenia organizacji oraz instrumentach zarządzania bezpieczeństwem finansowym i pozafinansowym. Obrady zakończyła sesja studenckich kół naukowych, w ramach której prelegenci zwrócili uwagę na wyzwania stojące przed współczesnymi organizacjami.

Konferencja była ważną płaszczyzną wymiany poglądów naukowych oraz przedstawienia wyników badań przez teoretyków z obszaru zarządzania, ekonomii i informatyki. Natomiast przedstawiciele biznesu zaprezentowali praktyczne wdrożenia rozwiązań technologii cyfrowych w organizacjach. Uznać należy, że konferencja pozytywnie przyczyniła się do nawiązywania i zacieśnienia współpracy między ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Opracowania przygotowane przez Autorów wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii lub w kwartalniku naukowym „Nowoczesne Systemy Zarządzania”.

W grudniu przyszłego roku przewidywana jest kolejna konferencja, do udziału w której już dzisiaj zapraszamy.

dr Jolanta Tarapata
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

Galeria


 

Święto Wojskowej Akademii Technicznej

Dnia 29 listopada 2021 r. w Klubie WAT miały miejsce uroczystości z okazji Święta Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dnia Podchorążego. Jednym z punktów obchodów 70-lecia istnienia WAT było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Akademii, wśród których byli także przedstawiciele Instytutu Organizacji i Zarządzania.

Za zasługi dla obronności i suwerenności kraju Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi dr. hab. Adama Ostanka, prof. WAT oraz mgr. inż. Marcina Starucha.

Na wniosek Rektora-Komendanta WAT, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, nadał Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju dr Wioletcie Weredzie.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaki Pamiątkowej, Rektor-Komendant WAT wyróżnił Odznaką Pamiątkową Wojskowej Akademii Technicznej dr. hab. Janusza Świniarskiego, prof. WAT oraz dr Martę Miszczak.

Po zakończonych uroczystościach Dyrektor IOZ prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz pogratulował wszystkim odznaczonym i wyróżnionym, dziękując jednocześnie za dotychczasową wzorową realizację stawianych zadań oraz życząc dalszych sukcesów tak na polu działalności zawodowej, jak i prywatnej.