– 2021

W dniach 02-03 grudnia 2021 roku na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WLO) odbyła się XI Konferencja Naukowa pt.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, której przewodnim tematem było: Zarządzanie organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki i współdzielenia zasobów. Głównym organizatorem konferencji był Zakład Systemów Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO.

Konferencja ta była kolejną z cyklicznych spotkań naukowych, które od dwóch lat - z uwagi na pandemię Covid-19 - przeprowadzone są zdalnie. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach zasadniczego obszaru tematycznego dotyczącego zarządzania organizacjami w warunkach rozwoju gospodarki cyfrowej i współdzielenia zasobów, a także wykorzystania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu organizacjami w różnych sektorach, z uwzględnieniem podmiotów biznesowych, publicznych i społecznych.

Konferencję otworzył powitalnym przemówieniem J. M. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej - płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Podczas uroczystego otwarcia konferencji głos zabrali również: Prodziekan ds. naukowych WBLiZ - prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich WBLiZ – dr Wiesława Załoga, Dyrektor IOiZ - prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania – dr Wiesław Gonciarski, prof. WAT oraz Prezes TNOiK - prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.

Konferencja zgromadziła naukowców z całego kraju oraz z uczelni zagranicznych. Swój udział w konferencji, zarówno czynny w postaci wygłoszenia referatów, udziału w dyskusji, jak i bierny potwierdzili pracownicy naukowi z 18 polskich uczelni oraz z 7 ośrodków zagranicznych, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Tajlandii, Kanady, Litwy i Ukrainy. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele krajowych instytucji i przedsiębiorstw, a także doktoranci i studenci WAT. Obrady odbyły się w sześciu sesjach tematycznych, w ramach których wygłoszono 35 referatów. W wystąpieniach skupiono się w szczególności na współczesnych trendach w zarządzaniu, cyfryzacji i technologicznych aspektach zarządzania organizacjami, bezpieczeństwie cybernetycznym w cyfrowych organizacjach, koncepcjach i metodach doskonalenia organizacji oraz instrumentach zarządzania bezpieczeństwem finansowym i pozafinansowym. Obrady zakończyła sesja studenckich kół naukowych, w ramach której prelegenci zwrócili uwagę na wyzwania stojące przed współczesnymi organizacjami.

Konferencja była ważną płaszczyzną wymiany poglądów naukowych oraz przedstawienia wyników badań przez teoretyków z obszaru zarządzania, ekonomii i informatyki. Natomiast przedstawiciele biznesu zaprezentowali praktyczne wdrożenia rozwiązań technologii cyfrowych w organizacjach. Uznać należy, że konferencja pozytywnie przyczyniła się do nawiązywania i zacieśnienia współpracy między ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Opracowania przygotowane przez Autorów wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii lub w kwartalniku naukowym „Nowoczesne Systemy Zarządzania”.

W grudniu przyszłego roku przewidywana jest kolejna konferencja, do udziału w której już dzisiaj zapraszamy.

dr Jolanta Tarapata
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Galeria

Dnia 29 listopada 2021 r. w Klubie WAT miały miejsce uroczystości z okazji Święta Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dnia Podchorążego. Jednym z punktów obchodów 70-lecia istnienia WAT było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Akademii, wśród których byli także przedstawiciele Instytutu Organizacji i Zarządzania.

Za zasługi dla obronności i suwerenności kraju Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi dr. hab. Adama Ostanka, prof. WAT oraz mgr. inż. Marcina Starucha.

Na wniosek Rektora-Komendanta WAT, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, nadał Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju dr Wioletcie Weredzie.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaki Pamiątkowej, Rektor-Komendant WAT wyróżnił Odznaką Pamiątkową Wojskowej Akademii Technicznej dr. hab. Janusza Świniarskiego, prof. WAT oraz dr Martę Miszczak.

Po zakończonych uroczystościach Dyrektor IOZ prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz pogratulował wszystkim odznaczonym i wyróżnionym, dziękując jednocześnie za dotychczasową wzorową realizację stawianych zadań oraz życząc dalszych sukcesów tak na polu działalności zawodowej, jak i prywatnej.

W dn. 22 listopada 2021 r. odbył się Międzywydziałowy Turniej Wiedzy o Gospodarce i Zarządzaniu, zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” w ramach obchodów 70-lecia WAT. O zwycięstwo w rozgrywkach zawalczyło sześć drużyn. W pierwszej rundzie uczestnicy zmierzyli się z pytaniami z zakresu wiedzy o gospodarce i finansach, a w drugiej z zakresu wiedzy o zarządzaniu organizacjami. Do rundy finałowej przeszły trzy najlepsze drużyny, które odpowiadały na pytania z obu ww. kategorii.

Celem Międzywydziałowego Turnieju Wiedzy o Gospodarce i Zarządzaniu było inspirowanie Studentów oraz Doktorantów WAT do rozwoju zainteresowań naukowych związanych właśnie z gospodarką i zarządzaniem. W Turnieju mógł wziąć udział każdy Student oraz Doktorant, który w dn. 22 listopada 2021 r. miał status Studenta lub Doktoranta WAT.

Klasyfikacja Turniejowa jest następująca:

I miejsce – zespół Business Planerzy
Karolina Grochalska
Kinga Tkaczuk
Szymon Binda

II miejsce – zespół IMS
Iga Nowak
Michał Kobza
Szymon Wierzbicki

III miejsce – zespół Przeminęło z WATem
Karolina Witkowska
Monika Gęborys
Mateusz Brzuski

Pozostałe Zespoły, które wzięły udział w Turnieju:

Zespół aWATar
Aleksandra Majka
Maciej Pielaszkiewicz
Adam Durys

Zespół VATmeni
Przemysław Grzyb
Maciej Wróbel
Jakub Stępień

Zespół ŁeKuKli
Aleksandra Łepska
Mateusz Klimczuk
Daniel Kutyła

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom oraz życzymy dalszych sukcesów!

Galeria

Na zaproszenie JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej 5 października 2021 r. zastępca dyrektora ds. naukowych IOZ dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT wziął udział w uroczystościach 51. inauguracji roku akademickiego częstochowskiej uczelni. Powodem zaproszenia było zaplanowane na tą okazję wręczenie dyplomów dla doktorów habilitowanych. To właśnie decyzją działającej przy częstochowskim uniwersytecie Rady ds. Nadawania Stopni Naukowych i Stopni w Zakresie Sztuki dnia 30 października 2019 roku dr Adam Ostanek otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną do tej pory nie było okazji do oficjalnego wręczenia dyplomu i inauguracja roku akademickiego stała się pierwszą z nich. Dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT swój dyplom przyjął z rąk JM Rektor prof. Anny Wypych-Gawrońskiej oraz p.o. Dziekana Wydziału Humanistycznego prof. Przemysława Sznurkowskiego, przyjmując jednocześnie gratulacje od Władz i Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Galeria

W dniach 23–24 września 2021 r. w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu z inicjatywy Komisji Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z Muzeum Miasta Tarnobrzega, Instytutem Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, Instytutem Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Związkiem Rodu Tarnowskich, 33. Nowodębskim Wojskowym Oddziałem Gospodarczym im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Amora Tarnowskiego, Accademia dei Rampanti w Padwie oraz Muzeum Wojska w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa pt. „Od Hetmana Jana Tarnowskiego po żołnierzy wyklętych – wzorce cnót żołnierskich”. W dwudniowych obradach udział wzięło 16 prelegentów z różnych ośrodków naukowych z Polski. Wśród nich aż trzech stanowili pracownicy IOZ, a to: prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT oraz dr Marian Kasperski. Pierwszego dnia przedstawiono 9 referatów, w tym swój zaprezentował prof. Wojciech Włodarkiewicz, po czym uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, jak również wzięli udział w uroczystej kolacji. Drugiego dnia wystąpiło 7 osób, w tym dr hab. Adam Ostanek oraz dr Marian Kasperski. Po zakończonych obradach uczestnicy konferencji udali się do koszar 33. Nowodębskiego Wojskowego Oddziału Gospodarczego im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Amora Tarnowskiego, gdzie wzięli udział w uroczystościach 10-lecia oddziału, które połączono z wręczeniem Chorągwi Wojska Polskiego oraz odsłonięciem tablicy upamiętniającej Patrona Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Amora Tarnowskiego.

Galeria

W dniach 8–9 oraz 18 września br. w Instytucie Organizacji i Zarządzania, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, odbyły się obrony prac dyplomowych i końcowych studentów kierunku Zarządzanie oraz słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Przywództwa i Komunikacji w Zarządzaniu Organizacją. Wszyscy przystępujący do egzaminu końcowego ukończyli go z oceną pozytywną. Należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dobre przygotowanie merytoryczne wszystkich uczestników, ponieważ średnia uzyskanych ocen oscyluje pomiędzy stopniami bardzo dobry a dobry plus.

W związku z zmianami personalnymi na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania ze względu na całokształt swojej pracy – administracyjnej i badawczo-dydaktycznej oraz wysiłek włożony w budowanie społeczności Wydziału, dr Wiesława Załoga z dniem 1 sierpnia br. objęła stanowisko Prodziekana ds. Kształcenia i Spraw Studenckich. Dotychczas Pani Prodziekan pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia. Do pełnienia tej funkcji wyznaczona została dr Marta Miszczak. Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania obydwu Paniom życzą licznych sukcesów.

Galeria

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów oraz Dyrekcji Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO WAT zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowym pt.
RYZYKO CYFROWE I ZASTOSOWANIE ICT W ROZWOJU ORGANIZACJI.

Seminarium wpisane jest w realizację zadań grantu badawczego UGB 864/2021.

Wydarzenie odbędzie się w dn. 30.06.2021 w godzinach 12:00-14:00 na platformie MS Teams. Link do spotkania: Seminarium WAT.

Program seminarium znajduje się poniżej.

 Zapraszamy!

 

W dniu 1 czerwca 2021 roku (na platformie MS Teams) odbyło się seminarium naukowe pt. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH W WARUNKACH CYFRYZACJI GOSPODARKI. Seminarium było częścią realizacji grantu badawczego (UGB 864/2021) i zostało przygotowane przez Zakład Systemów Zarządzania przy współpracy Zakładu Prawa i Ekonomii.

Seminarium uroczyście otworzyli Panowie Profesorowie Piotr Zaskórski i Wiesław Gonciarski z Instytutu Organizacji i Zarządzania.

Wśród Prelegentów byli zarówno Pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania, jak i zaproszeni Goście z innych Wydziałów WAT oraz innych Uczelni. Łącznie w seminarium wzięło udział ponad 50 osób – Pracownicy WAT, zaproszeni Goście z innych Uczelni oraz Studenci.

W ramach seminarium wygłoszono sześć referatów, zgrupowanych w dwa panele:

Pierwszy panel:

Zarządzanie organizacjami w warunkach gospodarki cyfrowej 

 1. dr Wiesław GONCIARSKI, prof. WAT (WLO WAT)

Gospodarka cyfrowa w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej

 1. dr hab. inż. Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT (WCY WAT)

Aspekty technologiczno-biznesowe bezpieczeństwa procesów biznesowych realizowanych w środowisku platform elektronicznych

 1. dr Jacek WOŹNIAK (WLO WAT)

Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw w warunkach pandemii COVID-19


Drugi panel:

Zarządzanie ryzykiem i finansami w kontekście zapewniania bezpieczeństwa organizacjom

 1. dr hab. Beata DOMAŃSKA-SZARUGA, prof. UPH (UPH w Siedlcach)

Dojrzałość kultury zarządzania ryzykiem w organizacjach

 1. dr Kamil GEMRA (SGH w Warszawie)

Nowoczesne sposoby finansowania w gospodarce cyfrowej z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa

 1. dr Monika SZCZERBAK (WLO WAT)

Lean Accounting – nowy kierunek rozwoju rachunkowości w teorii i praktyce

 Seminarium zakończyło się dyskusją oraz sesją pytań do Prelegentów.

 

dr Jacek Woźniak – IOZ

Galeria

Zrzuty z platformy MS Teams - wykonał dr Jacek Woźniak

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników Instytutu na cykl webinariów pt. „Wiosenne Spotkania z Psychologią”, który odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniach 11 maja – 9 czerwca 2021 roku. Dane dostępowe do spotkań zostały przesłane za pomocą służbowej poczty elektronicznej.

Tematyka spotkań, która została zaproponowana przez studentów WAT będzie skupiać się na identyfikacji problemów w komunikacji, z którymi borykamy się na co dzień, zwłaszcza w trudnym okresie pandemii i zdalnego studiowania. Spotkania poprowadzą eksperci WAT w zakresie psychologii oraz socjologii, pracownicy Instytutu Organizacji
i Zarządzania: dr Beata Czuba, dr Sylwia Fijałkowska, mgr Katarzyna Gurmińska, dr Marta Miszczak, dr Jolanta Tarapata i dr Joanna Skulska.

Organizacja tego wydarzenia była możliwa ze względu na podjęcie współpracy przedstawicieli Samorządu Studenckiego WAT: Aleksandry Górskiej, Julii Rozbickiej i Michała Kuropieski z Panią dr Ewą Łakomą pełniącą funkcję pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia w ramach działalności Uczelnianej Komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia.

Harmonogram spotkań:

 1. 11 maja, 15:05 – 15:50 Samotność – co z nią zrobić, jeśli nie mamy nikogo bliskiego?dr Beata Czuba, mgr Katarzyna Gurmińska
 2. 19 maja, 15:05 – 15:50 Brak sił i motywacji do nauki. Dlaczego tak się dzieje, skoro jesteśmy młodzi i powinniśmy być pełni energii?dr Sylwia Fijałkowska
 3. 27 maja, 15:05 – 15:50 Jak szybko i skutecznie radzić sobie ze złością?dr Marta Miszczak, dr Jolanta Tarapata
 4. 1 czerwca, 15:05 – 15:50 Jak radzić sobie z usłyszanym złym słowem na nasz temat? Samoakceptacjadr Marta Miszczak, dr Jolanta Tarapata
 5. 9 czerwca, 15:05 – 15:50 Dlaczego ludzie odchodzą bez wyjaśnienia, urywając kontakt? (Problem nasilił się szczególnie podczas pandemii, gdy mamy ograniczoną możliwość przemieszczania się)mgr Katarzyna Gurmińska, dr Joanna Skulska

KONTAKT

Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Bezpieczeństwa,
Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna

gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00-908 Warszawa 49


Sekretariat Instytutu
(bud. 135 pok. 4.20):

Jadwiga Skulska
tel. +48 261 839 524

Back to top